மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை
Elementos: A Tabela Periódica
ஆவர்த்தன அட்டவணை
Tabela Periódica
முகப்பு
Início
ஒப்பிடல்
Comparar
அமைப்புக்கள்
Configurações
பட்டியல்
Lista
மொழி பெயர்ப்பு செய்
Traduzir
மொழி பெயர்ப்பு
Tradução
பயன்பாட்டைப் பற்றி
Sobre
பொது
Geral
பதிப்பு
Versão
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
Desenvolvido por Naveen CS
பங்களிப்பு
Créditos
தேடல்
Pesquisar
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
Ajude a traduzir esta aplicação para sua língua
மொழி
Língua
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
Idiomas suportados
கணினி மொழி
Linguagem do sistema
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
Por favor, reinicie a aplicação para alterar a linguagem
தனியுரிமை விதிகள்
Política de Privacidade
இந்த ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
Este aplicativo não coleta, nem armazena dados de usuário
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
Nenhum elemento bate com sua pesquisa
இதற்கான விடைகள்
Resultados para
மூலகம்
elemento
மூலகங்கள்
elementos
மதிப்பாய்வு
Avaliar
எம்மை தொடர்புகொள்ளவும்
Contate-nos
மேம்படுத்து
Upgrade
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
Upgrade para recursos extras
அம்சங்கள்
Recursos
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறீரா?
Aproveitando o app?
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 நட்சத்திர மதிப்பாய்வு செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
Nós adoraríamos que você avaliasse a nossa aplicação com 5 estrelas na loja
அனுப்பு
Enviar
கருத்தினை அனுப்பவும்
Enviar comentário
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
Por favor, compre a atualização para receber as funcionalidades abaixo
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
Remover todos os anúncios
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
Definir o papel de parede
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
Ver informação detalhada em isótopos
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
Ver mais imagens para cada elemento
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
Personalizar aparência da tabela periódica
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
Modificar os atalhos para a navegação da página
* மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
* Disponível no upgrade
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
Conte-nos sobre sua experiência ou sugira como podemos melhorar
மூடுங்கள்
Fechar
ஆன்
Ligado
ஆஃப் செய்யவும்
Desligado
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
Créditos de Imagem
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
Notas de versão
தீம்
Tema
ஒளி
Claro

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.