மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை
Elements: The Periodic Table
ஆவர்த்தன அட்டவணை
Periodic Table
முகப்பு
Home
ஒப்பிடல்
Compare
அமைப்புக்கள்
Settings
பட்டியல்
List
மொழி பெயர்ப்பு செய்
Translate
மொழி பெயர்ப்பு
Translation
பயன்பாட்டைப் பற்றி
About
பொது
General
பதிப்பு
Version
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
Developed by Naveen CS
பங்களிப்பு
Credits
தேடல்
Search
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
Help translate this app to your language
மொழி
Language
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
Supported Languages
கணினி மொழி
System Language
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
Please restart the app to switch language
தனியுரிமை விதிகள்
Privacy Policy
இந்த ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
This app does not collect or store any user data
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
No elements match your search
இதற்கான விடைகள்
Results for
மூலகம்
element
மூலகங்கள்
elements
மதிப்பாய்வு
Rate
எம்மை தொடர்புகொள்ளவும்
Contact us
மேம்படுத்து
Upgrade
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
Upgrade for extra features
அம்சங்கள்
Features
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறீரா?
Enjoying the app?
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 நட்சத்திர மதிப்பாய்வு செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
அனுப்பு
Send
கருத்தினை அனுப்பவும்
Send Feedback
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
Please purchase the upgrade to get the below features
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
Remove all ads
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
Set the background
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
View detailed information on isotopes
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
View more images for each element
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
Customize the appearance of the periodic table
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
Modify the shortcut keys for the page navigation
* மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
* Available with the upgrade
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
மூடுங்கள்
Close
ஆன்
On
ஆஃப் செய்யவும்
Off
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
Image Credits
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
Version Notes
தீம்
Theme
ஒளி
Light

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.