Elements: La Taula Periòdica
Elementos: A Tabela Periódica
Taula Periòdica
Tabela Periódica
Casa
Início
Comparar
Comparar
Configuració
Configurações
Llista
Lista
Traduir
Traduzir
Traducció
Tradução
Quant a
Sobre
General
Geral
Versió
Versão
Desenvolupat per Naveen Cs
Desenvolvido por Naveen CS
Crèdits
Créditos
Cerca
Pesquisar
Ajuda'ns a traduir aquesta aplicació per al seu idioma
Ajude a traduzir esta aplicação para sua língua
Idioma
Língua
Idioma compatible
Idiomas suportados
Idioma del sistema
Linguagem do sistema
Per favor, reinicie l'aplicació per a cambiar l'idioma
Por favor, reinicie a aplicação para alterar a linguagem
Política de Privadesa
Política de Privacidade
Aquesta aplicació no recull ni emmagatzema ninguna dada d'usuari
Este aplicativo não coleta, nem armazena dados de usuário
No hi ha elements que satifaguen els seus criteris de cerca
Nenhum elemento bate com sua pesquisa
Resultats per a
Resultados para
element
elemento
elements
elementos
Valoració
Avaliar
Contacte
Contate-nos
Millorar
Upgrade
Actualitzar a funcions addicionals
Upgrade para recursos extras
Característiques
Recursos
Gaudint de l'aplicació?
Aproveitando o app?
L'agradaria la nostra taxa d'aplicació 5 estrel·les a la botiga
Nós adoraríamos que você avaliasse a nossa aplicação com 5 estrelas na loja
Envia
Enviar
Envieu suggeriments
Enviar comentário
Per favor, adquireixi l'actualització per a obtindre les característiques a continuació
Por favor, compre a atualização para receber as funcionalidades abaixo
Eliminar tots els anuncis
Remover todos os anúncios
Definir fons de pantalla
Definir o papel de parede
Veure informació detallada sobre els isòtops
Ver informação detalhada em isótopos
Veure les imatges per cada element
Ver mais imagens para cada elemento
Personalitza l'apariència de la taula periòdica
Personalizar aparência da tabela periódica
Modifiqueu les tecles de mètode abreviat per a la navegació de la pàgina
Modificar os atalhos para a navegação da página
* Disponible amb la millora
* Disponível no upgrade
Parli'ns de la seva experiència o suggereixi com podem fer-ho millor
Conte-nos sobre sua experiência ou sugira como podemos melhorar
Cerca
Fechar
Activat
Ligado
Desactivat
Desligado
Crèdits de les imatges
Créditos de Imagem
Notes de la versió
Notas de versão
Tema
Tema
Lleuger
Claro

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.