Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn
Elementos: A Tabela Periódica
Bảng tuần hoàn
Tabela Periódica
Trang chủ
Início
So sánh
Comparar
Cài đặt
Configurações
Danh sách
Lista
Dịch
Traduzir
Dịch thuật
Tradução
Giới thiệu
Sobre
Chung
Geral
Phiên bản
Versão
‎Được phát triển bởi Naveen CS‎
Desenvolvido por Naveen CS
Tín chỉ
Créditos
Tìm kiếm
Pesquisar
Giúp dịch ứng dụng này sang ngôn ngữ của bạn
Ajude a traduzir esta aplicação para sua língua
Ngôn ngữ
Língua
Ngôn ngữ được hỗ trợ
Idiomas suportados
Ngôn ngữ hệ thống
Linguagem do sistema
Hãy khởi động lại ứng dụng để chuyển ngôn ngữ
Por favor, reinicie a aplicação para alterar a linguagem
‎Chính sách bảo mật‎
Política de Privacidade
Ứng dụng này không thu thập hay lưu trữ bất kì dữ liệu người dùng nào
Este aplicativo não coleta, nem armazena dados de usuário
‎‎Không có nguyên tố phù hợp với tìm kiếm của bạn‎‎
Nenhum elemento bate com sua pesquisa
Kết quả cho
Resultados para
nguyêntố
elemento
cácnguyêntố
elementos
Đánh giá
Avaliar
Liên hệ với chúng tôi
Contate-nos
Nâng cấp
Upgrade
‎Nâng cấp cho tính năng bổ sung‎
Upgrade para recursos extras
Tính năng
Recursos
Thích ứng dụng?
Aproveitando o app?
‎‎Chúng tôi rất muốn bạn đánh giá ứng dụng 5 sao trong Cửa hàng‎‎
Nós adoraríamos que você avaliasse a nossa aplicação com 5 estrelas na loja
Gửi
Enviar
Gửi phản hồi
Enviar comentário
Làm ơn chi trả để nâng cấp các tính năng dưới đây
Por favor, compre a atualização para receber as funcionalidades abaixo
Lọai bỏ quảng cáo
Remover todos os anúncios
Đặt hình nền
Definir o papel de parede
Xem các thông tin được liệt kê về các đồng vị
Ver informação detalhada em isótopos
Xem thêm nhiều hình ảnh hơn cho mỗi nguyên tố
Ver mais imagens para cada elemento
‎Tùy chỉnh sự xuất hiện của bảng tuần hoàn‎
Personalizar aparência da tabela periódica
Tùy chỉnh phím tắt cho việc điều hướng trang
Modificar os atalhos para a navegação da página
* Khả dung với bản nâng cấp
* Disponível no upgrade
Cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn hoặc đề xuất ý kiến để chúng tôi có thể làm tốt hơn
Conte-nos sobre sua experiência ou sugira como podemos melhorar
Đóng
Fechar
Bật
Ligado
Tắt
Desligado
Nguồn ảnh
Créditos de Imagem
Ghi chú về phiên bản
Notas de versão
Chủ đề
Tema
Sáng
Claro

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.