மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை
மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை
ஆவர்த்தன அட்டவணை
ஆவர்த்தன அட்டவணை
முகப்பு
முகப்பு
ஒப்பிடல்
ஒப்பிடல்
அமைப்புக்கள்
அமைப்புக்கள்
பட்டியல்
பட்டியல்
மொழி பெயர்ப்பு செய்
மொழி பெயர்ப்பு செய்
மொழி பெயர்ப்பு
மொழி பெயர்ப்பு
பயன்பாட்டைப் பற்றி
பயன்பாட்டைப் பற்றி
பொது
பொது
பதிப்பு
பதிப்பு
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
பங்களிப்பு
பங்களிப்பு
தேடல்
தேடல்
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
மொழி
மொழி
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
கணினி மொழி
கணினி மொழி
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
தனியுரிமை விதிகள்
தனியுரிமை விதிகள்
இந்த ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
இந்த ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
இதற்கான விடைகள்
இதற்கான விடைகள்
மூலகம்
மூலகம்
மூலகங்கள்
மூலகங்கள்
மதிப்பாய்வு
மதிப்பாய்வு
எம்மை தொடர்புகொள்ளவும்
எம்மை தொடர்புகொள்ளவும்
மேம்படுத்து
மேம்படுத்து
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
அம்சங்கள்
அம்சங்கள்
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறீரா?
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறீரா?
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 நட்சத்திர மதிப்பாய்வு செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 நட்சத்திர மதிப்பாய்வு செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
அனுப்பு
அனுப்பு
கருத்தினை அனுப்பவும்
கருத்தினை அனுப்பவும்
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
* மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
* மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
மூடுங்கள்
மூடுங்கள்
ஆன்
ஆன்
ஆஃப் செய்யவும்
ஆஃப் செய்யவும்
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
தீம்
தீம்
ஒளி
ஒளி

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.