Prvky: Periodická Tabulka
Elementos: A Tabela Periódica
Periodická Tabulka
Tabela Periódica
Domů
Início
Porovnat
Comparar
Nastavení
Configurações
Seznam
Lista
Přeložit
Traduzir
Překlad
Tradução
O aplikaci
Sobre
Obecně
Geral
Verze
Versão
Vyvinuto Naveen CS
Desenvolvido por Naveen CS
Poděkování
Créditos
Hledat
Pesquisar
Pomozte nám přeložit tuto aplikaci do Vašeho jazyka
Ajude a traduzir esta aplicação para sua língua
Jazyk
Língua
Podporované jazyky
Idiomas suportados
Systémový jazyk
Linguagem do sistema
Pro změnu jazyk restartujte aplikaci
Por favor, reinicie a aplicação para alterar a linguagem
Ochrana osobních údajů
Política de Privacidade
Tato aplikace neshromažďuje ani nemění uživatelská data
Este aplicativo não coleta, nem armazena dados de usuário
Nenalezen žádný prvek
Nenhum elemento bate com sua pesquisa
Výsledky pro dotaz
Resultados para
prvek
elemento
prvky
elementos
Hodnotit
Avaliar
Kontaktujte nás
Contate-nos
Upgrade
Upgrade
Upgradujte pro další funkce
Upgrade para recursos extras
Funkce
Recursos
Líbí se Vám aplikace?
Aproveitando o app?
Budeme rádi, když nám dáte 5 hvězdiček v aplikaci Store
Nós adoraríamos que você avaliasse a nossa aplicação com 5 estrelas na loja
Odeslat
Enviar
Odeslat zpětnou vazbu
Enviar comentário
Prosím upgradujte pro získání těchto funkcí
Por favor, compre a atualização para receber as funcionalidades abaixo
Odebrat všechny reklamy
Remover todos os anúncios
Nastavit pozadí
Definir o papel de parede
Zobrazit detailní informace izotopů
Ver informação detalhada em isótopos
Zobrazit více obrázků pro daný prvek
Ver mais imagens para cada elemento
Přizpůsobit vzhled periodické tabulky
Personalizar aparência da tabela periódica
Upravit zkratky pro ovládání stránek
Modificar os atalhos para a navegação da página
* Dostupné pouze po upgradu
* Disponível no upgrade
Řekněte nám o svých zkušenostech nebo návrhů, kterými bychom se mohli zlepšit
Conte-nos sobre sua experiência ou sugira como podemos melhorar
Zavřít
Fechar
Zapnuto
Ligado
Vypnuto
Desligado
Autorská práva obrázku
Créditos de Imagem
Poznámky k verzi
Notas de versão
Motiv
Tema
Světlý
Claro

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.