Pierwiastków: Układ Okresowy
Elementos: A Tabela Periódica
Układ Okresowy
Tabela Periódica
Główna
Início
Porównać
Comparar
Ustawienia
Configurações
Lista
Lista
Tłumacz
Traduzir
Tłumaczenie
Tradução
Informacje
Sobre
Ogólne
Geral
Wersja
Versão
Opracowany przez Naveen CS
Desenvolvido por Naveen CS
Uznania
Créditos
Szukaj
Pesquisar
Pomóż przetłumaczyć tę aplikację na swój język
Ajude a traduzir esta aplicação para sua língua
Język
Língua
Obsługiwane języki
Idiomas suportados
Język Systemowy
Linguagem do sistema
Proszę uruchomić aplikację ponownie żeby zmienić język
Por favor, reinicie a aplicação para alterar a linguagem
Polityka Prywatności
Política de Privacidade
Ta aplikacja nie zbiera ani nie przechowuje żadnych danych użytkownika
Este aplicativo não coleta, nem armazena dados de usuário
Brak elementów pasujących do twojego wyszukiwania
Nenhum elemento bate com sua pesquisa
Wyniki dla
Resultados para
pierwiastek
elemento
pierwiastki
elementos
Oceń
Avaliar
Skontaktuj się z Nami
Contate-nos
Ulepsz
Upgrade
Ulepsz dla dodatkowych funkcji
Upgrade para recursos extras
Funkcje
Recursos
Cieszysz się tą aplikacją?
Aproveitando o app?
Chcielibyśmy byście ocenili naszą aplikację na 5 gwiazdek
Nós adoraríamos que você avaliasse a nossa aplicação com 5 estrelas na loja
Wyślij
Enviar
Prześlij opinię
Enviar comentário
Wykup ulepszenie by zdobyć poniższe funkcje
Por favor, compre a atualização para receber as funcionalidades abaixo
Usuń wszystkie reklamy
Remover todos os anúncios
Ustaw tło
Definir o papel de parede
Wyświetl szczegółowe informacje o izotopach
Ver informação detalhada em isótopos
Pokaż więcej obrazów dla każdego elementu
Ver mais imagens para cada elemento
Spersonalizuj wygląd układu okresowego
Personalizar aparência da tabela periódica
Zmień skróty klawiszowe do nawigacji
Modificar os atalhos para a navegação da página
* Dostępne po ulepszeniu
* Disponível no upgrade
Powiedz nam o swoich doświadczeniach lub zasugeruj jak ulepszyć ten program
Conte-nos sobre sua experiência ou sugira como podemos melhorar
Zamknij
Fechar
Włączone
Ligado
Wyłączone
Desligado
Opis Obrazu
Créditos de Imagem
Uwagi o wersji
Notas de versão
Motyw
Tema
Jasny
Claro

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.