Prvky: Periodická tabuľka
Elementos: A Tabela Periódica
Periodická tabuľka
Tabela Periódica
Domov
Início
Porovnaj
Comparar
Nastavenia
Configurações
Zoznam
Lista
Preložiť
Traduzir
Preklad
Tradução
Info
Sobre
Všeobecné
Geral
Verzia
Versão
Vyvynul Naveen CS
Desenvolvido por Naveen CS
Poďakovanie
Créditos
Hľadaj
Pesquisar
Pomôžte nám preložiť túto aplikáciu do vášho jazyka
Ajude a traduzir esta aplicação para sua língua
Jazyk
Língua
Podporované jazyky
Idiomas suportados
Jazyk systému
Linguagem do sistema
Prosím reštartni aplikáciu za zmenu jazyka
Por favor, reinicie a aplicação para alterar a linguagem
Ochrana osobných údajov
Política de Privacidade
Táto aplikácia nezhromažďuje a neukladá žiadne dáta používateľa
Este aplicativo não coleta, nem armazena dados de usuário
Žiadne prvky zodpovedajúce vášmu vyhľadávaniu
Nenhum elemento bate com sua pesquisa
Výsledky pre výraz
Resultados para
prvok
elemento
prvky
elementos
Ohodnosť
Avaliar
Kontaktuj nás
Contate-nos
Upgrady
Upgrade
Upgradni aby si mal extra vlastnosti
Upgrade para recursos extras
Funkcie
Recursos
Páči sa ti aplikácia?
Aproveitando o app?
Boli by sme radi keby si ohodnotil našu apku 5 hviezdičkami v Obchode
Nós adoraríamos que você avaliasse a nossa aplicação com 5 estrelas na loja
Odoslať
Enviar
Odoslať pripomienky
Enviar comentário
Prosím, zakúpte si upgrade pre viac možností
Por favor, compre a atualização para receber as funcionalidades abaixo
Odstrániť všetky reklamy
Remover todos os anúncios
Nastaviť pozadie
Definir o papel de parede
Pozrieť detailné informácie izotopov
Ver informação detalhada em isótopos
Pozrieť viac obrázkov pre každý prvok
Ver mais imagens para cada elemento
Upraviť vzhľad periodickej tabuľky
Personalizar aparência da tabela periódica
Upraviť skratkové znaky pre navígáciu na stranu
Modificar os atalhos para a navegação da página
* Dostupné v novej verzii
* Disponível no upgrade
Povedz nám o tvojich skúsenostiach alebo návrhoch na zlepšenie
Conte-nos sobre sua experiência ou sugira como podemos melhorar
Zavrieť
Fechar
Zapnuté
Ligado
Vypnuté
Desligado
Zdroje obrázkov
Créditos de Imagem
Poznámky o verzii
Notas de versão
Motív
Tema
Svetlý
Claro

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.