மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை
Grundämnen: Det Periodiska Systemet
ஆவர்த்தன அட்டவணை
Periodiska Systemet
முகப்பு
Hem
ஒப்பிடல்
Komparera
அமைப்புக்கள்
Inställningar
பட்டியல்
Lista
மொழி பெயர்ப்பு செய்
Översätt
மொழி பெயர்ப்பு
Översättning
பயன்பாட்டைப் பற்றி
Om
பொது
Allmän
பதிப்பு
Version
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
Utvecklad av Naveen CS
பங்களிப்பு
Tack
தேடல்
Sök
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
Hjälp översätt denna app till ditt eget språk!
மொழி
Språk
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
Språk som stöds
கணினி மொழி
Systemet språk
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
Starta om appen för att byta språk
தனியுரிமை விதிகள்
Sekretesspolicy
இந்த ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
Den här appen samlar inte in eller lagrar någon användardata
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
Inga grundämnen matchar din sökning
இதற்கான விடைகள்
Resultat för
மூலகம்
grundämne
மூலகங்கள்
grundämnen
மதிப்பாய்வு
Betyg
எம்மை தொடர்புகொள்ளவும்
Kontakta oss
மேம்படுத்து
Uppgradering
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
Uppgradera för extra funktioner
அம்சங்கள்
Funktioner
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறீரா?
Njuter du av appen?
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 நட்சத்திர மதிப்பாய்வு செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
Vi skulle verkligen gilla om du gav vår app en femma
அனுப்பு
Skicka
கருத்தினை அனுப்பவும்
Skicka feedback
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
Vänligen köp uppgraderingen för att få följande funktioner
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
Ta bort alla annonser
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
Välj bakgrund
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
Visa detaljerad information om isotoper
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
Visa fler bilder för varje grundämne
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
Anpassa utseendet på den periodiska tabellen
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
Ändra genvägarna för sidnavigering
* மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
* Tillgängligt med uppgradering
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
Berätta om din upplevelse eller föreslå hur vi kan göra den ännu bättre
மூடுங்கள்
Stänga
ஆன்
ஆஃப் செய்யவும்
Av
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
Bildkrediter
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
Versionskommentarer
தீம்
Tema
ஒளி
Ljust

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.