மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை
원소 주기율표: 118 원소
ஆவர்த்தன அட்டவணை
원소 주기율표
முகப்பு
ஒப்பிடல்
비교
அமைப்புக்கள்
설정
பட்டியல்
목록
மொழி பெயர்ப்பு செய்
번역하기
மொழி பெயர்ப்பு
번역
பயன்பாட்டைப் பற்றி
정보
பொது
일반
பதிப்பு
버전
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
Naveen CS 제작
பங்களிப்பு
크레딧
தேடல்
검색
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
한국어 번역을 도와주세요!
மொழி
언어
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
지원되는 언어
கணினி மொழி
시스템 언어
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
언어를 변경하려면 어플을 재실행해야 합니다
தனியுரிமை விதிகள்
개인정보취급방침
இந்த ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
이 어플은 사용자의 정보를 수집하거나 저장하지 않습니다
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
검색하신 내용과 일치하는 원소가 없습니다
இதற்கான விடைகள்
검색 결과
மூலகம்
원소
மூலகங்கள்
원소
மதிப்பாய்வு
평가
எம்மை தொடர்புகொள்ளவும்
문의
மேம்படுத்து
업그레이드
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
업그레이드로 추가적인 기능 사용해보세요
அம்சங்கள்
기능
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறீரா?
이 어플을 즐기고 계신가요?
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 நட்சத்திர மதிப்பாய்வு செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
스토어에서 이 어플을 별 5개로 평가해주세요!
அனுப்பு
보내기
கருத்தினை அனுப்பவும்
피드백 보내기
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
업그레이드를 결제해서 아래의 기능들을 이용해보세요!
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
모든 광고가 사라집니다
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
배경을 설정할 수 있습니다
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
동위원소에 대한 구체적인 정보를 볼 수 있습니다
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
원소의 사진을 더 많이 볼 수 있습니다
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
주기율표를 마음대로 꾸밀 수 있습니다
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
페이지 탐색 단축키 변경
* மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
* 업그레이드로 가능한 것들
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
개선하거나 고칠 점을 저희에게 제안해주세요
மூடுங்கள்
닫기
ஆன்
켜기
ஆஃப் செய்யவும்
끄기
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
이미지 출처
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
버전 정보
தீம்
테마
ஒளி
밝게

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.