Grundämnen: Det Periodiska Systemet
Elementos: A Tabela Periódica
Periodiska Systemet
Tabela Periódica
Hem
Início
Komparera
Comparar
Inställningar
Configurações
Lista
Lista
Översätt
Traduzir
Översättning
Tradução
Om
Sobre
Allmän
Geral
Version
Versão
Utvecklad av Naveen CS
Desenvolvido por Naveen CS
Tack
Créditos
Sök
Pesquisar
Hjälp översätt denna app till ditt eget språk!
Ajude a traduzir esta aplicação para sua língua
Språk
Língua
Språk som stöds
Idiomas suportados
Systemet språk
Linguagem do sistema
Starta om appen för att byta språk
Por favor, reinicie a aplicação para alterar a linguagem
Sekretesspolicy
Política de Privacidade
Den här appen samlar inte in eller lagrar någon användardata
Este aplicativo não coleta, nem armazena dados de usuário
Inga grundämnen matchar din sökning
Nenhum elemento bate com sua pesquisa
Resultat för
Resultados para
grundämne
elemento
grundämnen
elementos
Betyg
Avaliar
Kontakta oss
Contate-nos
Uppgradering
Upgrade
Uppgradera för extra funktioner
Upgrade para recursos extras
Funktioner
Recursos
Njuter du av appen?
Aproveitando o app?
Vi skulle verkligen gilla om du gav vår app en femma
Nós adoraríamos que você avaliasse a nossa aplicação com 5 estrelas na loja
Skicka
Enviar
Skicka feedback
Enviar comentário
Vänligen köp uppgraderingen för att få följande funktioner
Por favor, compre a atualização para receber as funcionalidades abaixo
Ta bort alla annonser
Remover todos os anúncios
Välj bakgrund
Definir o papel de parede
Visa detaljerad information om isotoper
Ver informação detalhada em isótopos
Visa fler bilder för varje grundämne
Ver mais imagens para cada elemento
Anpassa utseendet på den periodiska tabellen
Personalizar aparência da tabela periódica
Ändra genvägarna för sidnavigering
Modificar os atalhos para a navegação da página
* Tillgängligt med uppgradering
* Disponível no upgrade
Berätta om din upplevelse eller föreslå hur vi kan göra den ännu bättre
Conte-nos sobre sua experiência ou sugira como podemos melhorar
Stänga
Fechar
Ligado
Av
Desligado
Bildkrediter
Créditos de Imagem
Versionskommentarer
Notas de versão
Tema
Tema
Ljust
Claro

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.