மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை
יסודות: הטבלה המחזורית
ஆவர்த்தன அட்டவணை
הטבלה המחזורית
முகப்பு
בית
ஒப்பிடல்
השוואה
அமைப்புக்கள்
הגדרות
பட்டியல்
רשימה
மொழி பெயர்ப்பு செய்
לתרגם
மொழி பெயர்ப்பு
תרגום
பயன்பாட்டைப் பற்றி
אודות
பொது
כללי
பதிப்பு
גרסה
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
פיתוח על ידי Naveen CS
பங்களிப்பு
תודות
தேடல்
חפש
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
תעזור לתרגם את היישומון הזה לשפה שלך
மொழி
שפה
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
שפה נתמכת
கணினி மொழி
שפת המערכת
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
נא להפעיל את היישומון מחדש להחליף שפה
தனியுரிமை விதிகள்
מדיניות פרטיות
இந்த ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
היישומון לא מאגר או שומר מידע משתמשים
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
אין יסוד מתאים לחיפוש שלך
இதற்கான விடைகள்
תוצאות ל
மூலகம்
יסוד
மூலகங்கள்
יסודות
மதிப்பாய்வு
קצב
எம்மை தொடர்புகொள்ளவும்
צור קשר
மேம்படுத்து
לשדרג
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
לשדרג לתוכניות נוספות
அம்சங்கள்
תכונות
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறீரா?
נהנה מהיישומון?
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 நட்சத்திர மதிப்பாய்வு செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
אנחנו נעריך אם תדרג את האפליקציה שלנו ב 5 כוכבים
அனுப்பு
שלח
கருத்தினை அனுப்பவும்
שליחת משוב
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
נא לשדרג את היישומון כדי לקבל את התכונות הבאות
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
הסרת כל פרסומות
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
להגדיר את הרקע
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
הצגת מידע מפורט על איזוטופים
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
הצגת תמונות נוספות עבור כל יסוד
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
התאם אישית את המראה של הטבלה המחזורית
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
שנה את מקשי הקיצור עבור ניווט הדף
* மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
זמין עם שדרוג
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
ספר לנו על החוויה שלך באפליקציה או הצע לנו כיצד נוכל לשפר אותה
மூடுங்கள்
סגור
ஆன்
פעיל
ஆஃப் செய்யவும்
כבוי
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
זכויות התמונות
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
הערות גירסה
தீம்
ערכת נושא
ஒளி
בהיר

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.