மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை
Éléments: Le Tableau Périodique
ஆவர்த்தன அட்டவணை
Tableau Périodique
முகப்பு
Accueil
ஒப்பிடல்
Comparer
அமைப்புக்கள்
Paramètres
பட்டியல்
Liste
மொழி பெயர்ப்பு செய்
Traduire
மொழி பெயர்ப்பு
Traduction
பயன்பாட்டைப் பற்றி
A propos
பொது
Général
பதிப்பு
Version
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
Développé par Naveen CS
பங்களிப்பு
Crédits
தேடல்
Recherche
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
Aide à traduire ce logiciel dans votre langue
மொழி
Langue
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
Langues prises en charge
கணினி மொழி
La langue du système
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
Recommencez l'application pour changer la langue
தனியுரிமை விதிகள்
Politique de confidentialité
இந்த ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
Cette application ne collecte d’informations sur les utilisateurs
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
Aucun élément ne correspond à votre recherche
இதற்கான விடைகள்
Résultats pour
மூலகம்
élément
மூலகங்கள்
éléments
மதிப்பாய்வு
Taux
எம்மை தொடர்புகொள்ளவும்
Nous contacter
மேம்படுத்து
Mise à jour
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
Mise à jour fonctions amélioré
அம்சங்கள்
Fonctionnalités
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறீரா?
Vous aimez cette application?
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 நட்சத்திர மதிப்பாய்வு செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
Nous aimerions que vous jugez notre application 5 étoiles sur la boutique
அனுப்பு
Envoyer
கருத்தினை அனுப்பவும்
Envoyer des commentaires
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
Veuillez acheter la mise à jour pour obtenir les fonctionnalités ci-dessous
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
Supprimer toutes les publicités
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
Définir l'arrière-plan
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
Afficher les informations détaillées sur les isotopes
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
Afficher plus d'images sur chaque élément
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
Personnaliser l'apparence du tableau périodique
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
Modifier les raccourcis de la page de navigation
* மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
* Disponible avec la mise à jour
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
Voudriez-vous partager votre expérience ou suggérer comment nous pourrions l'améliorer?
மூடுங்கள்
Fermer
ஆன்
Actif
ஆஃப் செய்யவும்
Inactif
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
Crédits d'image
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
Notes de version
தீம்
Thème
ஒளி
Clair

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.