மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை
Elementos: La Tabla Periódica
ஆவர்த்தன அட்டவணை
Tabla Periódica
முகப்பு
Inicio
ஒப்பிடல்
Comparar
அமைப்புக்கள்
Ajustes
பட்டியல்
Lista
மொழி பெயர்ப்பு செய்
Traducir
மொழி பெயர்ப்பு
Traducción
பயன்பாட்டைப் பற்றி
Acerca de
பொது
General
பதிப்பு
Versión
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
Desarrollado por Naveen CS
பங்களிப்பு
Créditos
தேடல்
Buscar
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
Ayuda a traducir esta aplicación a tu idioma
மொழி
Idioma
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
Idiomas compatibles
கணினி மொழி
Lenguaje del sistema
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
Por favor re-inicie la aplicación para cambiar de lenguaje
தனியுரிமை விதிகள்
Política de Privacidad
இந்த ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
Esta aplicación no recoge ni almacena ningún dato de usuario
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
Ningún resultado coincide con tu búsqueda
இதற்கான விடைகள்
Resultados para
மூலகம்
elemento
மூலகங்கள்
elementos
மதிப்பாய்வு
Calificar
எம்மை தொடர்புகொள்ளவும்
Contáctanos
மேம்படுத்து
Actualización
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
Actualiza para funciones extra
அம்சங்கள்
Funciones
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறீரா?
¿Te gusta esta app?
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 நட்சத்திர மதிப்பாய்வு செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
Nos gustaría evaluar nuestra aplicación con 5 estrellas en tienda
அனுப்பு
Enviar
கருத்தினை அனுப்பவும்
Enviar comentarios
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
Por favor, adquiera la actualización para obtener las siguientes características
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
Eliminar toda la publicidad
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
Establecer el fondo
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
Ver información detallada sobre los isótopos
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
Ver más imágenes de cada elemento
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
Personalizar la apariencia de la tabla periódica
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
Modificar las teclas de acceso directo para la navegación de página
* மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
* Disponible con la actualización
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
Cuentanos tu experiencia o sugierenos como podemos hacerlo mejor
மூடுங்கள்
Cerrar
ஆன்
Activado
ஆஃப் செய்யவும்
Desactivado
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
Créditos de imagen
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
Notas de la versión
தீம்
Tema
ஒளி
Claro

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.