Pierwiastków: Układ Okresowy
Elementos: La Tabla Periódica
Układ Okresowy
Tabla Periódica
Główna
Inicio
Porównać
Comparar
Ustawienia
Ajustes
Lista
Lista
Tłumacz
Traducir
Tłumaczenie
Traducción
Informacje
Acerca de
Ogólne
General
Wersja
Versión
Opracowany przez Naveen CS
Desarrollado por Naveen CS
Uznania
Créditos
Szukaj
Buscar
Pomóż przetłumaczyć tę aplikację na swój język
Ayuda a traducir esta aplicación a tu idioma
Język
Idioma
Obsługiwane języki
Idiomas compatibles
Język Systemowy
Lenguaje del sistema
Proszę uruchomić aplikację ponownie żeby zmienić język
Por favor re-inicie la aplicación para cambiar de lenguaje
Polityka Prywatności
Política de Privacidad
Ta aplikacja nie zbiera ani nie przechowuje żadnych danych użytkownika
Esta aplicación no recoge ni almacena ningún dato de usuario
Brak elementów pasujących do twojego wyszukiwania
Ningún resultado coincide con tu búsqueda
Wyniki dla
Resultados para
pierwiastek
elemento
pierwiastki
elementos
Oceń
Calificar
Skontaktuj się z Nami
Contáctanos
Ulepsz
Actualización
Ulepsz dla dodatkowych funkcji
Actualiza para funciones extra
Funkcje
Funciones
Cieszysz się tą aplikacją?
¿Te gusta esta app?
Chcielibyśmy byście ocenili naszą aplikację na 5 gwiazdek
Nos gustaría evaluar nuestra aplicación con 5 estrellas en tienda
Wyślij
Enviar
Prześlij opinię
Enviar comentarios
Wykup ulepszenie by zdobyć poniższe funkcje
Por favor, adquiera la actualización para obtener las siguientes características
Usuń wszystkie reklamy
Eliminar toda la publicidad
Ustaw tło
Establecer el fondo
Wyświetl szczegółowe informacje o izotopach
Ver información detallada sobre los isótopos
Pokaż więcej obrazów dla każdego elementu
Ver más imágenes de cada elemento
Spersonalizuj wygląd układu okresowego
Personalizar la apariencia de la tabla periódica
Zmień skróty klawiszowe do nawigacji
Modificar las teclas de acceso directo para la navegación de página
* Dostępne po ulepszeniu
* Disponible con la actualización
Powiedz nam o swoich doświadczeniach lub zasugeruj jak ulepszyć ten program
Cuentanos tu experiencia o sugierenos como podemos hacerlo mejor
Zamknij
Cerrar
Włączone
Activado
Wyłączone
Desactivado
Opis Obrazu
Créditos de imagen
Uwagi o wersji
Notas de la versión
Motyw
Tema
Jasny
Claro

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.