Στοιχεία: Ο Περιοδικός Πίνακας
Elementos: La Tabla Periódica
Περιοδικός Πίνακας
Tabla Periódica
Αρχική Σελίδα
Inicio
Σύγκρινε
Comparar
Ρυθμίσεις
Ajustes
Λίστα
Lista
Μετάφρασε
Traducir
Μετάφραση
Traducción
Σχετικά με
Acerca de
Γενικά
General
Έκδοση
Versión
Σχεδιασμένο από την Naveen CS
Desarrollado por Naveen CS
Αναζήτηση
Buscar
Βοηθήστε στην μετάφραση αυτής της εφαρμογής στην για την γλώσσα σας
Ayuda a traducir esta aplicación a tu idioma
Γλώσσα
Idioma
Υποστηριζόμενη γλώσσα
Idiomas compatibles
Γλώσσα συστήματος
Lenguaje del sistema
Παρακαλώ επανεκκινήστε την εφαρμογή για να αλλάξετε τη γλώσσα
Por favor re-inicie la aplicación para cambiar de lenguaje
Πολιτική Απορρήτου
Política de Privacidad
Αυτή η εφαρμογή δεν μαζεύει ούτε αποθηκεύει στοιχεία του χρήστη
Esta aplicación no recoge ni almacena ningún dato de usuario
Δεν υπάρχουν στοιχεία που να συμφωνούν με την αναζήτησή σας
Ningún resultado coincide con tu búsqueda
Αποτελέσματα για
Resultados para
στοιχείο
elemento
στοιχεία
elementos
Βαθμολογήστε
Calificar
Επικοινωνία
Contáctanos
Αναβάθμιση
Actualización
Αναβαθμίστε για επιπλέον δυνατότητες
Actualiza para funciones extra
Δυνατότητες
Funciones
Σας αρέσει η εφαρμογή;
¿Te gusta esta app?
Θα χαιρόμασταν να βαθμολογήσετε την εφαρμογή μας 5 αστέρια
Nos gustaría evaluar nuestra aplicación con 5 estrellas en tienda
Αποστολη
Enviar
Αποστολή σχολίων
Enviar comentarios
Παρακαλούμε αγοράστε την αναβάθμιση για να αποκτήσετε τις παρακάτω δυνατότητες
Por favor, adquiera la actualización para obtener las siguientes características
Λεπτομερείς πληροφορίες για τα ισότοπα
Ver información detallada sobre los isótopos
Δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε στοιχείο
Ver más imágenes de cada elemento
Πείτε μας για την εμπειρία σας ή προτείνετε πώς μπορούμε να την κάνουμε ακόμα καλύτερη
Cuentanos tu experiencia o sugierenos como podemos hacerlo mejor
Σημειώσεις έκδοσης
Notas de la versión
Θέμα
Tema
Φως
Claro

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.