Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn
Elementos: La Tabla Periódica
Bảng tuần hoàn
Tabla Periódica
Trang chủ
Inicio
So sánh
Comparar
Cài đặt
Ajustes
Danh sách
Lista
Dịch
Traducir
Dịch thuật
Traducción
Giới thiệu
Acerca de
Chung
General
Phiên bản
Versión
‎Được phát triển bởi Naveen CS‎
Desarrollado por Naveen CS
Tín chỉ
Créditos
Tìm kiếm
Buscar
Giúp dịch ứng dụng này sang ngôn ngữ của bạn
Ayuda a traducir esta aplicación a tu idioma
Ngôn ngữ
Idioma
Ngôn ngữ được hỗ trợ
Idiomas compatibles
Ngôn ngữ hệ thống
Lenguaje del sistema
Hãy khởi động lại ứng dụng để chuyển ngôn ngữ
Por favor re-inicie la aplicación para cambiar de lenguaje
‎Chính sách bảo mật‎
Política de Privacidad
Ứng dụng này không thu thập hay lưu trữ bất kì dữ liệu người dùng nào
Esta aplicación no recoge ni almacena ningún dato de usuario
‎‎Không có nguyên tố phù hợp với tìm kiếm của bạn‎‎
Ningún resultado coincide con tu búsqueda
Kết quả cho
Resultados para
nguyêntố
elemento
cácnguyêntố
elementos
Đánh giá
Calificar
Liên hệ với chúng tôi
Contáctanos
Nâng cấp
Actualización
‎Nâng cấp cho tính năng bổ sung‎
Actualiza para funciones extra
Tính năng
Funciones
Thích ứng dụng?
¿Te gusta esta app?
‎‎Chúng tôi rất muốn bạn đánh giá ứng dụng 5 sao trong Cửa hàng‎‎
Nos gustaría evaluar nuestra aplicación con 5 estrellas en tienda
Gửi
Enviar
Gửi phản hồi
Enviar comentarios
Làm ơn chi trả để nâng cấp các tính năng dưới đây
Por favor, adquiera la actualización para obtener las siguientes características
Lọai bỏ quảng cáo
Eliminar toda la publicidad
Đặt hình nền
Establecer el fondo
Xem các thông tin được liệt kê về các đồng vị
Ver información detallada sobre los isótopos
Xem thêm nhiều hình ảnh hơn cho mỗi nguyên tố
Ver más imágenes de cada elemento
‎Tùy chỉnh sự xuất hiện của bảng tuần hoàn‎
Personalizar la apariencia de la tabla periódica
Tùy chỉnh phím tắt cho việc điều hướng trang
Modificar las teclas de acceso directo para la navegación de página
* Khả dung với bản nâng cấp
* Disponible con la actualización
Cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn hoặc đề xuất ý kiến để chúng tôi có thể làm tốt hơn
Cuentanos tu experiencia o sugierenos como podemos hacerlo mejor
Đóng
Cerrar
Bật
Activado
Tắt
Desactivado
Nguồn ảnh
Créditos de imagen
Ghi chú về phiên bản
Notas de la versión
Chủ đề
Tema
Sáng
Claro

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.