Элементтер: Периодтық жүйе
Elementos: La Tabla Periódica
Периодтық жүйе
Tabla Periódica
Басты
Inicio
Салыстыру
Comparar
Баптаулар
Ajustes
Тізім
Lista
Аудару
Traducir
Аударма
Traducción
Бағдарлама туралы
Acerca de
Жалпы
General
Нұсқа
Versión
Naveen CS өндірген
Desarrollado por Naveen CS
Әзірлеушілер
Créditos
Іздеу
Buscar
Осы бағдарламаны өз тіліңізге аударуға көмектесіңіз
Ayuda a traducir esta aplicación a tu idioma
Тіл
Idioma
Қолдау көрсетілетін тіл
Idiomas compatibles
Жүйенің тілі
Lenguaje del sistema
Өтінеміз, тілді ауыстыруды болдыру үшін бағдарламаны қайта қосыңыз
Por favor re-inicie la aplicación para cambiar de lenguaje
Құпиялылық саясаты
Política de Privacidad
Бұл бағдарлама қолданушы туралы ешбір ақпаратты жинамайды және сақтамайды
Esta aplicación no recoge ni almacena ningún dato de usuario
Сіздің сұранымыңыз бойынша ешбір элемент табылмады
Ningún resultado coincide con tu búsqueda
Сұраным нәтижелері
Resultados para
Элемент
elemento
Элементтер
elementos
Баға беру
Calificar
Бізбен байланысу
Contáctanos
Ақылы нұсқа
Actualización
Мүмкіндіктері кеңейтірілген ақылы нұсқа
Actualiza para funciones extra
Мүмкіндіктер
Funciones
Бағдарлама ұнады ма?
¿Te gusta esta app?
Біздің бағдарламаны 5 жұлдызға бағаласаңыз қуанышты болар едік
Nos gustaría evaluar nuestra aplicación con 5 estrellas en tienda
Жіберу
Enviar
Пікір жіберу
Enviar comentarios
Барлық жарнамаларды жою
Eliminar toda la publicidad
Фонды орнату
Establecer el fondo
Изотоптар туралы қосымша ақпаратты көрсету
Ver información detallada sobre los isótopos
Әрбір элемент үшін көбірек сурет көрсету
Ver más imágenes de cada elemento
Менделеев кестесінің сыртқы көрінісін орнату
Personalizar la apariencia de la tabla periódica
* Жаңартудан кейін қолжетімді
* Disponible con la actualización
Бізге өз пікіріңізді және бағдарламаны жақсартуға байланысты ұсынысыңызды жолдаңыз
Cuentanos tu experiencia o sugierenos como podemos hacerlo mejor
Жабу
Cerrar
Қосу
Activado
Өшіру
Desactivado
Әзірлеушілердің суреттері
Créditos de imagen
Нұсқа жазбалары
Notas de la versión
Түстер
Tema
Түсті
Claro

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.