அடர்த்தியான
Oscuro
பின்புலம்
Fondo
எனது வின்டோஸ் நிறத்தை பயன்படுத்தவும்
Usar mi color de énfasis de Windows
பதிப்பிக்கக்கூடியவை
Imprimibles
தரவிறக்கு
Descargar
தேடியவை
Descubrimiento
மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை உங்களுக்கு தேவையான இரசாயன மூலகங்கள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது
Elementos: La Tabla Periódica ofrece información completa y útil acerca de cada uno de los elementos químicos, en un solo lugar.
மூலகங்கள் மேல் அழுத்துவதன் மூலம் ஒவ்வொரு மூலகத்தினதும் பண்புகள், வரலாறு, பெயரின் உருவாக்கம், படங்கள், ஆபத்துகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு போன்றவற்றை அறிக
Haga click en un elemento para conocer más acerca de sus propiedades, historia, origen del nombre, imágenes, aplicaciones, riesgos asociados con el elemento y diagrama de electrones.
பார்வைக்கு விருந்தளிக்கும் நிறமூட்டப்பட்ட அட்டவணை
Tabla codificada con colores visualmente agradables
எளிய திரவ வடிவமைப்பு, பல தகவல்கள் கொண்டது
Diseño fluido simple y con una gran cantidad de detalles
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான விளக்கமான தகவல்கள்
Descripción detallada de cada elemento
அனைத்து மூலகங்களையும் அரிச்சுவடி முறையில் அட்டவணை வடிவில் காண்க
Visualice todos los elementos listados en orden alfabético
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான இலத்திரன் நிலையமைப்பு வரைபடம்
Diagrama de electrones e imagen de cada elemento
இரு மூலகங்களுக்குமான பண்புகளை ஒப்பிடுக
Compare las propiedades de 2 elementos
மூலகங்களின் குறியீடு, அணுவெண், பெயர் மூலம் மூலகங்களை தேடுக
Busque elementos usando su símbolo, número atómico o nombre
முக்கியமான சமதானிகள் பற்றிய தகவல்கள்
Información detallada sobre los principales isótopos
விளக்கங்களுக்கு தகவல்களை உள்ளடக்கிய வலைத்தளங்களின் வலைத்தள முகவரி
Enlaces a sitos web adicionales para mayor información
இன்டர்நெட் இல்லாமல் வேலை செய்யக்கூடியது
No requiere conexión a internet, funciona offline
இரசாயன மூலகங்களை கொண்ட கவர்ச்சிகரமான ஆவர்த்தன அட்டவணை
Tabla periódica interactiva de los elementos químicos
பண்புகள், வரலாறு, பெயர் உருவாக்கம், தகவல்கள், பயன்பாடுகள், சமதானிகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு, பளிங்குரு, ஆபத்துக்கள் மற்றும் பல
Propiedades, historia, origen del nombre, hechos, aplicaciones, isótopos, configuración electrónica, estructura cristalina, peligros y más
நெடுங்குழு
Grupo
கிடை வரிசை
Período
குழு
Bloque
வாங்குதளம்
Tienda
படம்
Imagen
மேலதிக படங்கள்
Más imágenes
பண்புகள்
Propiedades
பயன்கள்
Aplicaciones
வரலாறு
Historia
பொதுப் பண்புகள்
Propiedades General
இயற்பியற் பண்புகள்
Propiedades Físicas
அணுப் பண்புகள்
Propiedades Atómicas
முக்கிய பயன்கள்
Principales Aplicaciones
வெளி இணைப்புகள்
Enlaces Externos
தோற்றம்
Apariencia
குறுக்குச்சசாவிகள்
Accesos directos
கருத்துத் தெரிவிப்பு
Sugerencias
மேலும்
Más
வடிவமைப்பு
Estilo
வலைத்தளம்
Sitio web
அட்டவணை அகலம்
Ancho de la tabla
எண்களின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Ordenar por número
பெயர் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Ordenar por nombre
குறியீட்டின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Ordenar por símbolo
பெயர்
Nombre
வேதிக் குறியீடு
Símbolo
அணு எண்
Número atómico
அணுவின் திணிவு
Masa atómica
திணிஇவெண்
Número Másico

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.