Elements: La Taula Periòdica
Éléments: Le Tableau Périodique
Taula Periòdica
Tableau Périodique
Casa
Accueil
Comparar
Comparer
Configuració
Paramètres
Llista
Liste
Traduir
Traduire
Traducció
Traduction
Quant a
A propos
General
Général
Versió
Version
Desenvolupat per Naveen Cs
Développé par Naveen CS
Crèdits
Crédits
Cerca
Recherche
Ajuda'ns a traduir aquesta aplicació per al seu idioma
Aide à traduire ce logiciel dans votre langue
Idioma
Langue
Idioma compatible
Langues prises en charge
Idioma del sistema
La langue du système
Per favor, reinicie l'aplicació per a cambiar l'idioma
Recommencez l'application pour changer la langue
Política de Privadesa
Politique de confidentialité
Aquesta aplicació no recull ni emmagatzema ninguna dada d'usuari
Cette application ne collecte d’informations sur les utilisateurs
No hi ha elements que satifaguen els seus criteris de cerca
Aucun élément ne correspond à votre recherche
Resultats per a
Résultats pour
element
élément
elements
éléments
Valoració
Taux
Contacte
Nous contacter
Millorar
Mise à jour
Actualitzar a funcions addicionals
Mise à jour fonctions amélioré
Característiques
Fonctionnalités
Gaudint de l'aplicació?
Vous aimez cette application?
L'agradaria la nostra taxa d'aplicació 5 estrel·les a la botiga
Nous aimerions que vous jugez notre application 5 étoiles sur la boutique
Envia
Envoyer
Envieu suggeriments
Envoyer des commentaires
Per favor, adquireixi l'actualització per a obtindre les característiques a continuació
Veuillez acheter la mise à jour pour obtenir les fonctionnalités ci-dessous
Eliminar tots els anuncis
Supprimer toutes les publicités
Definir fons de pantalla
Définir l'arrière-plan
Veure informació detallada sobre els isòtops
Afficher les informations détaillées sur les isotopes
Veure les imatges per cada element
Afficher plus d'images sur chaque élément
Personalitza l'apariència de la taula periòdica
Personnaliser l'apparence du tableau périodique
Modifiqueu les tecles de mètode abreviat per a la navegació de la pàgina
Modifier les raccourcis de la page de navigation
* Disponible amb la millora
* Disponible avec la mise à jour
Parli'ns de la seva experiència o suggereixi com podem fer-ho millor
Voudriez-vous partager votre expérience ou suggérer comment nous pourrions l'améliorer?
Cerca
Fermer
Activat
Actif
Desactivat
Inactif
Crèdits de les imatges
Crédits d'image
Notes de la versió
Notes de version
Tema
Thème
Lleuger
Clair

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.