Prvky: Periodická tabuľka
Éléments: Le Tableau Périodique
Periodická tabuľka
Tableau Périodique
Domov
Accueil
Porovnaj
Comparer
Nastavenia
Paramètres
Zoznam
Liste
Preložiť
Traduire
Preklad
Traduction
Info
A propos
Všeobecné
Général
Verzia
Version
Vyvynul Naveen CS
Développé par Naveen CS
Poďakovanie
Crédits
Hľadaj
Recherche
Pomôžte nám preložiť túto aplikáciu do vášho jazyka
Aide à traduire ce logiciel dans votre langue
Jazyk
Langue
Podporované jazyky
Langues prises en charge
Jazyk systému
La langue du système
Prosím reštartni aplikáciu za zmenu jazyka
Recommencez l'application pour changer la langue
Ochrana osobných údajov
Politique de confidentialité
Táto aplikácia nezhromažďuje a neukladá žiadne dáta používateľa
Cette application ne collecte d’informations sur les utilisateurs
Žiadne prvky zodpovedajúce vášmu vyhľadávaniu
Aucun élément ne correspond à votre recherche
Výsledky pre výraz
Résultats pour
prvok
élément
prvky
éléments
Ohodnosť
Taux
Kontaktuj nás
Nous contacter
Upgrady
Mise à jour
Upgradni aby si mal extra vlastnosti
Mise à jour fonctions amélioré
Funkcie
Fonctionnalités
Páči sa ti aplikácia?
Vous aimez cette application?
Boli by sme radi keby si ohodnotil našu apku 5 hviezdičkami v Obchode
Nous aimerions que vous jugez notre application 5 étoiles sur la boutique
Odoslať
Envoyer
Odoslať pripomienky
Envoyer des commentaires
Prosím, zakúpte si upgrade pre viac možností
Veuillez acheter la mise à jour pour obtenir les fonctionnalités ci-dessous
Odstrániť všetky reklamy
Supprimer toutes les publicités
Nastaviť pozadie
Définir l'arrière-plan
Pozrieť detailné informácie izotopov
Afficher les informations détaillées sur les isotopes
Pozrieť viac obrázkov pre každý prvok
Afficher plus d'images sur chaque élément
Upraviť vzhľad periodickej tabuľky
Personnaliser l'apparence du tableau périodique
Upraviť skratkové znaky pre navígáciu na stranu
Modifier les raccourcis de la page de navigation
* Dostupné v novej verzii
* Disponible avec la mise à jour
Povedz nám o tvojich skúsenostiach alebo návrhoch na zlepšenie
Voudriez-vous partager votre expérience ou suggérer comment nous pourrions l'améliorer?
Zavrieť
Fermer
Zapnuté
Actif
Vypnuté
Inactif
Zdroje obrázkov
Crédits d'image
Poznámky o verzii
Notes de version
Motív
Thème
Svetlý
Clair

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.