Pierwiastków: Układ Okresowy
Éléments: Le Tableau Périodique
Układ Okresowy
Tableau Périodique
Główna
Accueil
Porównać
Comparer
Ustawienia
Paramètres
Lista
Liste
Tłumacz
Traduire
Tłumaczenie
Traduction
Informacje
A propos
Ogólne
Général
Wersja
Version
Opracowany przez Naveen CS
Développé par Naveen CS
Uznania
Crédits
Szukaj
Recherche
Pomóż przetłumaczyć tę aplikację na swój język
Aide à traduire ce logiciel dans votre langue
Język
Langue
Obsługiwane języki
Langues prises en charge
Język Systemowy
La langue du système
Proszę uruchomić aplikację ponownie żeby zmienić język
Recommencez l'application pour changer la langue
Polityka Prywatności
Politique de confidentialité
Ta aplikacja nie zbiera ani nie przechowuje żadnych danych użytkownika
Cette application ne collecte d’informations sur les utilisateurs
Brak elementów pasujących do twojego wyszukiwania
Aucun élément ne correspond à votre recherche
Wyniki dla
Résultats pour
pierwiastek
élément
pierwiastki
éléments
Oceń
Taux
Skontaktuj się z Nami
Nous contacter
Ulepsz
Mise à jour
Ulepsz dla dodatkowych funkcji
Mise à jour fonctions amélioré
Funkcje
Fonctionnalités
Cieszysz się tą aplikacją?
Vous aimez cette application?
Chcielibyśmy byście ocenili naszą aplikację na 5 gwiazdek
Nous aimerions que vous jugez notre application 5 étoiles sur la boutique
Wyślij
Envoyer
Prześlij opinię
Envoyer des commentaires
Wykup ulepszenie by zdobyć poniższe funkcje
Veuillez acheter la mise à jour pour obtenir les fonctionnalités ci-dessous
Usuń wszystkie reklamy
Supprimer toutes les publicités
Ustaw tło
Définir l'arrière-plan
Wyświetl szczegółowe informacje o izotopach
Afficher les informations détaillées sur les isotopes
Pokaż więcej obrazów dla każdego elementu
Afficher plus d'images sur chaque élément
Spersonalizuj wygląd układu okresowego
Personnaliser l'apparence du tableau périodique
Zmień skróty klawiszowe do nawigacji
Modifier les raccourcis de la page de navigation
* Dostępne po ulepszeniu
* Disponible avec la mise à jour
Powiedz nam o swoich doświadczeniach lub zasugeruj jak ulepszyć ten program
Voudriez-vous partager votre expérience ou suggérer comment nous pourrions l'améliorer?
Zamknij
Fermer
Włączone
Actif
Wyłączone
Inactif
Opis Obrazu
Crédits d'image
Uwagi o wersji
Notes de version
Motyw
Thème
Jasny
Clair

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.