Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn
Éléments: Le Tableau Périodique
Bảng tuần hoàn
Tableau Périodique
Trang chủ
Accueil
So sánh
Comparer
Cài đặt
Paramètres
Danh sách
Liste
Dịch
Traduire
Dịch thuật
Traduction
Giới thiệu
A propos
Chung
Général
Phiên bản
Version
‎Được phát triển bởi Naveen CS‎
Développé par Naveen CS
Tín chỉ
Crédits
Tìm kiếm
Recherche
Giúp dịch ứng dụng này sang ngôn ngữ của bạn
Aide à traduire ce logiciel dans votre langue
Ngôn ngữ
Langue
Ngôn ngữ được hỗ trợ
Langues prises en charge
Ngôn ngữ hệ thống
La langue du système
Hãy khởi động lại ứng dụng để chuyển ngôn ngữ
Recommencez l'application pour changer la langue
‎Chính sách bảo mật‎
Politique de confidentialité
Ứng dụng này không thu thập hay lưu trữ bất kì dữ liệu người dùng nào
Cette application ne collecte d’informations sur les utilisateurs
‎‎Không có nguyên tố phù hợp với tìm kiếm của bạn‎‎
Aucun élément ne correspond à votre recherche
Kết quả cho
Résultats pour
nguyêntố
élément
cácnguyêntố
éléments
Đánh giá
Taux
Liên hệ với chúng tôi
Nous contacter
Nâng cấp
Mise à jour
‎Nâng cấp cho tính năng bổ sung‎
Mise à jour fonctions amélioré
Tính năng
Fonctionnalités
Thích ứng dụng?
Vous aimez cette application?
‎‎Chúng tôi rất muốn bạn đánh giá ứng dụng 5 sao trong Cửa hàng‎‎
Nous aimerions que vous jugez notre application 5 étoiles sur la boutique
Gửi
Envoyer
Gửi phản hồi
Envoyer des commentaires
Làm ơn chi trả để nâng cấp các tính năng dưới đây
Veuillez acheter la mise à jour pour obtenir les fonctionnalités ci-dessous
Lọai bỏ quảng cáo
Supprimer toutes les publicités
Đặt hình nền
Définir l'arrière-plan
Xem các thông tin được liệt kê về các đồng vị
Afficher les informations détaillées sur les isotopes
Xem thêm nhiều hình ảnh hơn cho mỗi nguyên tố
Afficher plus d'images sur chaque élément
‎Tùy chỉnh sự xuất hiện của bảng tuần hoàn‎
Personnaliser l'apparence du tableau périodique
Tùy chỉnh phím tắt cho việc điều hướng trang
Modifier les raccourcis de la page de navigation
* Khả dung với bản nâng cấp
* Disponible avec la mise à jour
Cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn hoặc đề xuất ý kiến để chúng tôi có thể làm tốt hơn
Voudriez-vous partager votre expérience ou suggérer comment nous pourrions l'améliorer?
Đóng
Fermer
Bật
Actif
Tắt
Inactif
Nguồn ảnh
Crédits d'image
Ghi chú về phiên bản
Notes de version
Chủ đề
Thème
Sáng
Clair

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.