Pierwiastków: Układ Okresowy
Elements: The Periodic Table
Układ Okresowy
Periodic Table
Główna
Home
Porównać
Compare
Ustawienia
Settings
Lista
List
Tłumacz
Translate
Tłumaczenie
Translation
Informacje
About
Ogólne
General
Wersja
Version
Opracowany przez Naveen CS
Developed by Naveen CS
Uznania
Credits
Szukaj
Search
Pomóż przetłumaczyć tę aplikację na swój język
Help translate this app to your language
Język
Language
Obsługiwane języki
Supported Languages
Język Systemowy
System Language
Proszę uruchomić aplikację ponownie żeby zmienić język
Please restart the app to switch language
Polityka Prywatności
Privacy Policy
Ta aplikacja nie zbiera ani nie przechowuje żadnych danych użytkownika
This app does not collect or store any user data
Brak elementów pasujących do twojego wyszukiwania
No elements match your search
Wyniki dla
Results for
pierwiastek
element
pierwiastki
elements
Oceń
Rate
Skontaktuj się z Nami
Contact us
Ulepsz
Upgrade
Ulepsz dla dodatkowych funkcji
Upgrade for extra features
Funkcje
Features
Cieszysz się tą aplikacją?
Enjoying the app?
Chcielibyśmy byście ocenili naszą aplikację na 5 gwiazdek
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Wyślij
Send
Prześlij opinię
Send Feedback
Wykup ulepszenie by zdobyć poniższe funkcje
Please purchase the upgrade to get the below features
Usuń wszystkie reklamy
Remove all ads
Ustaw tło
Set the background
Wyświetl szczegółowe informacje o izotopach
View detailed information on isotopes
Pokaż więcej obrazów dla każdego elementu
View more images for each element
Spersonalizuj wygląd układu okresowego
Customize the appearance of the periodic table
Zmień skróty klawiszowe do nawigacji
Modify the shortcut keys for the page navigation
* Dostępne po ulepszeniu
* Available with the upgrade
Powiedz nam o swoich doświadczeniach lub zasugeruj jak ulepszyć ten program
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Zamknij
Close
Włączone
On
Wyłączone
Off
Opis Obrazu
Image Credits
Uwagi o wersji
Version Notes
Motyw
Theme
Jasny
Light

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.