Prvky: Periodická tabuľka
Elements: The Periodic Table
Periodická tabuľka
Periodic Table
Domov
Home
Porovnaj
Compare
Nastavenia
Settings
Zoznam
List
Preložiť
Translate
Preklad
Translation
Info
About
Všeobecné
General
Verzia
Version
Vyvynul Naveen CS
Developed by Naveen CS
Poďakovanie
Credits
Hľadaj
Search
Pomôžte nám preložiť túto aplikáciu do vášho jazyka
Help translate this app to your language
Jazyk
Language
Podporované jazyky
Supported Languages
Jazyk systému
System Language
Prosím reštartni aplikáciu za zmenu jazyka
Please restart the app to switch language
Ochrana osobných údajov
Privacy Policy
Táto aplikácia nezhromažďuje a neukladá žiadne dáta používateľa
This app does not collect or store any user data
Žiadne prvky zodpovedajúce vášmu vyhľadávaniu
No elements match your search
Výsledky pre výraz
Results for
prvok
element
prvky
elements
Ohodnosť
Rate
Kontaktuj nás
Contact us
Upgrady
Upgrade
Upgradni aby si mal extra vlastnosti
Upgrade for extra features
Funkcie
Features
Páči sa ti aplikácia?
Enjoying the app?
Boli by sme radi keby si ohodnotil našu apku 5 hviezdičkami v Obchode
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Odoslať
Send
Odoslať pripomienky
Send Feedback
Prosím, zakúpte si upgrade pre viac možností
Please purchase the upgrade to get the below features
Odstrániť všetky reklamy
Remove all ads
Nastaviť pozadie
Set the background
Pozrieť detailné informácie izotopov
View detailed information on isotopes
Pozrieť viac obrázkov pre každý prvok
View more images for each element
Upraviť vzhľad periodickej tabuľky
Customize the appearance of the periodic table
Upraviť skratkové znaky pre navígáciu na stranu
Modify the shortcut keys for the page navigation
* Dostupné v novej verzii
* Available with the upgrade
Povedz nám o tvojich skúsenostiach alebo návrhoch na zlepšenie
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Zavrieť
Close
Zapnuté
On
Vypnuté
Off
Zdroje obrázkov
Image Credits
Poznámky o verzii
Version Notes
Motív
Theme
Svetlý
Light

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.