அடர்த்தியான
暗黑
பின்புலம்
背景
எனது வின்டோஸ் நிறத்தை பயன்படுத்தவும்
使用操作系统主题色
பதிப்பிக்கக்கூடியவை
可打印制品
தரவிறக்கு
下载
தேடியவை
发现时间
மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை உங்களுக்கு தேவையான இரசாயன மூலகங்கள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது
元素:周期表 将全面且有用的化学元素信息一次全部呈现。
மூலகங்கள் மேல் அழுத்துவதன் மூலம் ஒவ்வொரு மூலகத்தினதும் பண்புகள், வரலாறு, பெயரின் உருவாக்கம், படங்கள், ஆபத்துகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு போன்றவற்றை அறிக
点击一个元素符号去了解更多的关于其性质,历史,名字来源,图片,应用,危险性和电子壳层分布的shi'y图片。
பார்வைக்கு விருந்தளிக்கும் நிறமூட்டப்பட்ட அட்டவணை
令人视觉愉悦的彩色表格
எளிய திரவ வடிவமைப்பு, பல தகவல்கள் கொண்டது
简单流畅的设计和丰富的信息
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான விளக்கமான தகவல்கள்
每个元素的详细描述
அனைத்து மூலகங்களையும் அரிச்சுவடி முறையில் அட்டவணை வடிவில் காண்க
使用字母表顺序来浏览元素
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான இலத்திரன் நிலையமைப்பு வரைபடம்
每个元素的电子壳层分布示意图
இரு மூலகங்களுக்குமான பண்புகளை ஒப்பிடுக
在一个表格中比较两种元素的性质
மூலகங்களின் குறியீடு, அணுவெண், பெயர் மூலம் மூலகங்களை தேடுக
用符号,原子序数或者名称来搜索元素
முக்கியமான சமதானிகள் பற்றிய தகவல்கள்
主同位素的详细信息
விளக்கங்களுக்கு தகவல்களை உள்ளடக்கிய வலைத்தளங்களின் வலைத்தள முகவரி
详情网站的超链接以便进一步学习
இன்டர்நெட் இல்லாமல் வேலை செய்யக்கூடியது
离线运行,无需网络连接
இரசாயன மூலகங்களை கொண்ட கவர்ச்சிகரமான ஆவர்த்தன அட்டவணை
互动式化学元素周期表
பண்புகள், வரலாறு, பெயர் உருவாக்கம், தகவல்கள், பயன்பாடுகள், சமதானிகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு, பளிங்குரு, ஆபத்துக்கள் மற்றும் பல
性质、历史、名称来源、事实、应用、同位素、电子结构、晶体结构、危害等
நெடுங்குழு
கிடை வரிசை
周期
குழு
வாங்குதளம்
商店
படம்
图片
மேலதிக படங்கள்
更多图片
பண்புகள்
性质
பயன்கள்
用途
வரலாறு
历史
பொதுப் பண்புகள்
概况
இயற்பியற் பண்புகள்
物理性质
அணுப் பண்புகள்
原子性质
முக்கிய பயன்கள்
用途
வெளி இணைப்புகள்
参考资料
தோற்றம்
外观
குறுக்குச்சசாவிகள்
快捷键
கருத்துத் தெரிவிப்பு
建议
மேலும்
更多
வடிவமைப்பு
风格
வலைத்தளம்
网站
அட்டவணை அகலம்
表格宽度
எண்களின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
按原子序数排序
பெயர் மூலம் பட்டியல்படுத்து
按元素名称排序
குறியீட்டின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
按元素符号排序
பெயர்
名称
வேதிக் குறியீடு
符号
அணு எண்
原子序数
அணுவின் திணிவு
相对原子质量
திணிஇவெண்
质量数

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.