பேர்சிய மொழி
波斯语
உரோமானிய மொழி
罗马尼亚语
சேர்பிய மொழி
塞尔维亚语
ஸ்லோவானிய மொழி
斯洛文尼亚语
ஸ்வீடன் மொழி
瑞典语
தாய்லாந்து மொழி
泰语
உக்ரேனிய மொழி
乌克兰语
உஸ்பெகிஸ்தான் மொழி
乌兹别克语
வியட்னாமிய மொழி
越南语
ஆபிரிக்க மொழி
南非语
ஐஸ்லாந்து மொழி
冰岛语
ஸ்வாகிலி மொழி
斯瓦希里语
எஸ்பெராண்டோ மொழி
世界语
ஆர்மேனிய மொழி
亚美尼亚语

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.