இருள்
Oscur
பின்னணி
Fons
எனது வின்டோஸ் நிறத்தை பயன்படுத்தவும்
Utilitzar el meu accent de color de Windows
பதிப்பிக்கக்கூடியவை
Imprimibles
தரவிறக்கு
Descarregar
தேடியவை
Descobert
கி.மு.
aC
மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை உங்களுக்கு தேவையான இரசாயன மூலகங்கள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது.
Elements: La Taula Periòdica proporciona informació completa i útil sobre els elements químics en un sol lloc.
மூலகங்கள் மேல் அழுத்துவதன் மூலம் ஒவ்வொரு மூலகத்தினதும் பண்புகள், வரலாறு, பெயரின் உருவாக்கம், படங்கள், ஆபத்துகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு போன்றவற்றை அறிக.
Feu clic en un element per saber més sobre el diagrama de propietats, la història, l'origen del nom, imatges, aplicacions, riscos i capa d'electrons de cada element.
பார்வைக்கு விருந்தளிக்கும் நிறமூட்டப்பட்ட அட்டவணை
Taula visualment color agradable codificat
எளிய திரவ வடிவமைப்பு, பல தகவல்கள் கொண்டது
Disseny fluid simple i té un munt de detalls
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான விளக்கமான தகவல்கள்
Descripció detallada per cada element
அனைத்து மூலகங்களையும் அரிச்சுவடி முறையில் அட்டவணை வடிவில் காண்க
Mira la llista de tots els elements en ordre alfabètic
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான இலத்திரன் நிலையமைப்பு வரைபடம்
Diagrama d'electrons i imatge per cada element
இரு மூலகங்களுக்குமான பண்புகளை ஒப்பிடுக
Compara les propietats de dos elements
மூலகங்களின் குறியீடு, அணுவெண், பெயர் மூலம் மூலகங்களை தேடுக
Cerqueu els elements amb el seu símbol, nombre atòmic o nom
முக்கியமான சமதானிகள் பற்றிய தகவல்கள்
Informació detallada sobre isòtops importants
விளக்கங்களுக்கு தகவல்களை உள்ளடக்கிய வலைத்தளங்களின் வலைத்தள முகவரி
Enllaços a llocs web informatius per a futurs estudis
இன்டர்நெட் இல்லாமல் வேலை செய்யக்கூடியது
Funciona sense connexió, no cal connexió a Internet
இரசாயன மூலகங்களை கொண்ட கவர்ச்சிகரமான ஆவர்த்தன அட்டவணை
Taula periòdica interactiva dels elements químics
பண்புகள், வரலாறு, பெயர் உருவாக்கம், தகவல்கள், பயன்பாடுகள், சமதானிகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு, பளிங்குரு, ஆபத்துக்கள் மற்றும் பல
Propietats, història, origen del nom, fets, aplicacions, isòtops, configuració electrònica, estructura cristal·lina, riscs i més
நெடுங்குழு
Grup
கிடை வரிசை
Període
குழு
Bloc
வாங்குதளம்
Botiga
படம்
Imatge
மேலதிக படங்கள்
Més imatges
பண்புகள்
Propietats
பயன்கள்
Aplicacions
வரலாறு
Història
பொதுப் பண்புகள்
Propietats Generals
இயற்பியற் பண்புகள்
Propietats Físiques
அணுப் பண்புகள்
Propietats Atòmiques
முக்கிய பயன்கள்
Aplicacions principals
வெளி இணைப்புகள்
Enllaços Externs
தோற்றம்
Aparença
குறுக்குச்சசாவிகள்
Dreceres
கருத்துத் தெரிவிப்பு
Suggeriments
மேலும்
Més
வடிவமைப்பு
Estil
வலைத்தளம்
Lloc web
அட்டவணை அகலம்
Amplada de la taula
எண் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Ordena per nombre
பெயர் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Ordena per nom
குறியீடு மூலம் பட்டியல்படுத்து
Ordena per símbol
பெயர்
Nom
வேதிக் குறியீடு
Símbol
அணு எண்
Nombre atòmic
அணுவின் திணிவு
Massa atòmica
திணிவு எண்
Nombre de massa

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.