Elements: The Periodic Table
Elements: La Taula Periòdica
Periodic Table
Taula Periòdica
Home
Casa
Compare
Comparar
Settings
Configuració
List
Llista
Translate
Traduir
Translation
Traducció
About
Quant a
General
General
Version
Versió
Developed by Naveen CS
Desenvolupat per Naveen Cs
Credits
Crèdits
Search
Cerca
Help translate this app to your language
Ajuda'ns a traduir aquesta aplicació per al seu idioma
Language
Idioma
Supported Languages
Idioma compatible
System Language
Idioma del sistema
Please restart the app to switch language
Per favor, reinicie l'aplicació per a cambiar l'idioma
Privacy Policy
Política de Privadesa
This app does not collect or store any user data
Aquesta aplicació no recull ni emmagatzema ninguna dada d'usuari
No elements match your search
No hi ha elements que satifaguen els seus criteris de cerca
Results for
Resultats per a
element
element
elements
elements
Rate
Valoració
Contact us
Contacte
Upgrade
Millorar
Upgrade for extra features
Actualitzar a funcions addicionals
Features
Característiques
Enjoying the app?
Gaudint de l'aplicació?
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
L'agradaria la nostra taxa d'aplicació 5 estrel·les a la botiga
Send
Envia
Send Feedback
Envieu suggeriments
Please purchase the upgrade to get the below features
Per favor, adquireixi l'actualització per a obtindre les característiques a continuació
Remove all ads
Eliminar tots els anuncis
Set the background
Definir fons de pantalla
View detailed information on isotopes
Veure informació detallada sobre els isòtops
View more images for each element
Veure les imatges per cada element
Customize the appearance of the periodic table
Personalitza l'apariència de la taula periòdica
Modify the shortcut keys for the page navigation
Modifiqueu les tecles de mètode abreviat per a la navegació de la pàgina
* Available with the upgrade
* Disponible amb la millora
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Parli'ns de la seva experiència o suggereixi com podem fer-ho millor
Close
Cerca
On
Activat
Off
Desactivat
Image Credits
Crèdits de les imatges
Version Notes
Notes de la versió
Theme
Tema
Light
Lleuger

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.