Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn
Elemente: Das Periodensystem
Bảng tuần hoàn
Periodensystem
Trang chủ
Startseite
So sánh
Vergleichen
Cài đặt
Einstellungen
Danh sách
Liste
Dịch
Übersetzen
Dịch thuật
Übersetzung
Giới thiệu
Über
Chung
Allgemein
Phiên bản
Version
‎Được phát triển bởi Naveen CS‎
Entwickelt von Naveen CS
Tín chỉ
Danksagungen
Tìm kiếm
Suchen
Giúp dịch ứng dụng này sang ngôn ngữ của bạn
Helfen Sie, diese App in Ihre Sprache zu übersetzen
Ngôn ngữ
Sprache
Ngôn ngữ được hỗ trợ
Unterstützte Sprachen
Ngôn ngữ hệ thống
System Sprache
Hãy khởi động lại ứng dụng để chuyển ngôn ngữ
Bitte starten Sie die app neu, um die Sprache zu wechseln
‎Chính sách bảo mật‎
Datenschutz Richtlinie
Ứng dụng này không thu thập hay lưu trữ bất kì dữ liệu người dùng nào
Diese App sammelt und speichert keine Anwenderdaten
‎‎Không có nguyên tố phù hợp với tìm kiếm của bạn‎‎
Keine Übereinstimmung mit Ihren Suchvorgaben
Kết quả cho
Ergebnisse für
nguyêntố
Element
cácnguyêntố
Elemente
Đánh giá
Bewerten
Liên hệ với chúng tôi
Kontaktieren Sie uns
Nâng cấp
Upgrade
‎Nâng cấp cho tính năng bổ sung‎
Upgrade für Zusatzfunktionen
Tính năng
Funktionen
Thích ứng dụng?
Gefällt Ihnen das App?
‎‎Chúng tôi rất muốn bạn đánh giá ứng dụng 5 sao trong Cửa hàng‎‎
Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere App mit 5 Sternen im Store bewerten
Gửi
Senden
Gửi phản hồi
Feedback senden
Làm ơn chi trả để nâng cấp các tính năng dưới đây
Bitte kaufen Sie das Upgrade um die folgenden Eigenschaften zu erwerben
Lọai bỏ quảng cáo
Alle Ads entfernen
Đặt hình nền
Wahl des Hintergrunds
Xem các thông tin được liệt kê về các đồng vị
Detaillierte Informationen zu Isotopen anzeigen
Xem thêm nhiều hình ảnh hơn cho mỗi nguyên tố
Mehr Bilder zu jedem Element anzeigen
‎Tùy chỉnh sự xuất hiện của bảng tuần hoàn‎
Erscheinungsbild des Periodensystems anpassen
Tùy chỉnh phím tắt cho việc điều hướng trang
Änderung der Tastenkürzel für die Seitennavigation
* Khả dung với bản nâng cấp
* Mit dem Upgrade erhältlich
Cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn hoặc đề xuất ý kiến để chúng tôi có thể làm tốt hơn
Erzählen Sie uns Ihre Erfahrungen oder schlagen Sie vor, wie wir die App noch besser machen können
Đóng
Schliessen
Bật
Ein
Tắt
Aus
Nguồn ảnh
Danksagungen für Bilder
Ghi chú về phiên bản
Versionshinweise
Chủ đề
Design
Sáng
Hell

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.