Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn
Elements: The Periodic Table
Bảng tuần hoàn
Periodic Table
Trang chủ
Home
So sánh
Compare
Cài đặt
Settings
Danh sách
List
Dịch
Translate
Dịch thuật
Translation
Giới thiệu
About
Chung
General
Phiên bản
Version
‎Được phát triển bởi Naveen CS‎
Developed by Naveen CS
Tín chỉ
Credits
Tìm kiếm
Search
Giúp dịch ứng dụng này sang ngôn ngữ của bạn
Help translate this app to your language
Ngôn ngữ
Language
Ngôn ngữ được hỗ trợ
Supported Languages
Ngôn ngữ hệ thống
System Language
Hãy khởi động lại ứng dụng để chuyển ngôn ngữ
Please restart the app to switch language
‎Chính sách bảo mật‎
Privacy Policy
Ứng dụng này không thu thập hay lưu trữ bất kì dữ liệu người dùng nào
This app does not collect or store any user data
‎‎Không có nguyên tố phù hợp với tìm kiếm của bạn‎‎
No elements match your search
Kết quả cho
Results for
nguyêntố
element
cácnguyêntố
elements
Đánh giá
Rate
Liên hệ với chúng tôi
Contact us
Nâng cấp
Upgrade
‎Nâng cấp cho tính năng bổ sung‎
Upgrade for extra features
Tính năng
Features
Thích ứng dụng?
Enjoying the app?
‎‎Chúng tôi rất muốn bạn đánh giá ứng dụng 5 sao trong Cửa hàng‎‎
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Gửi
Send
Gửi phản hồi
Send Feedback
Làm ơn chi trả để nâng cấp các tính năng dưới đây
Please purchase the upgrade to get the below features
Lọai bỏ quảng cáo
Remove all ads
Đặt hình nền
Set the background
Xem các thông tin được liệt kê về các đồng vị
View detailed information on isotopes
Xem thêm nhiều hình ảnh hơn cho mỗi nguyên tố
View more images for each element
‎Tùy chỉnh sự xuất hiện của bảng tuần hoàn‎
Customize the appearance of the periodic table
Tùy chỉnh phím tắt cho việc điều hướng trang
Modify the shortcut keys for the page navigation
* Khả dung với bản nâng cấp
* Available with the upgrade
Cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn hoặc đề xuất ý kiến để chúng tôi có thể làm tốt hơn
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Đóng
Close
Bật
On
Tắt
Off
Nguồn ảnh
Image Credits
Ghi chú về phiên bản
Version Notes
Chủ đề
Theme
Sáng
Light

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.