Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn
Elements: La Tavola Periodica
Bảng tuần hoàn
Tavola Periodica
Trang chủ
Home
So sánh
Confronta
Cài đặt
Impostazioni
Danh sách
Elenco
Dịch
Traduci
Dịch thuật
Traduzione
Giới thiệu
Informazioni
Chung
Generale
Phiên bản
Versione
‎Được phát triển bởi Naveen CS‎
Sviluppato da Naveen CS
Tín chỉ
Crediti
Tìm kiếm
Cerca
Giúp dịch ứng dụng này sang ngôn ngữ của bạn
Aiuta a tradurre questa app nella tua lingua
Ngôn ngữ
Lingua
Ngôn ngữ được hỗ trợ
Lingue supportate
Ngôn ngữ hệ thống
Lingua del sistema
Hãy khởi động lại ứng dụng để chuyển ngôn ngữ
Riapri l'app per cambiare la lingua
‎Chính sách bảo mật‎
Informativa sulla privacy
Ứng dụng này không thu thập hay lưu trữ bất kì dữ liệu người dùng nào
Questa app non raccoglie ne conserva nessun dato dell'utente
‎‎Không có nguyên tố phù hợp với tìm kiếm của bạn‎‎
Nessun elemento corrisponde alla tua ricerca
Kết quả cho
Risultati per
nguyêntố
elemento
cácnguyêntố
elementi
Đánh giá
Vota
Liên hệ với chúng tôi
Contattaci
Nâng cấp
Aggiorna
‎Nâng cấp cho tính năng bổ sung‎
Aggiorna per funzioni extra
Tính năng
Funzionalità
Thích ứng dụng?
Ti piace la nostra app?
‎‎Chúng tôi rất muốn bạn đánh giá ứng dụng 5 sao trong Cửa hàng‎‎
Ci piacerebbe che tu valutassi la nostra app con 5 stelle sullo Store
Gửi
Invia
Gửi phản hồi
Invia commenti
Làm ơn chi trả để nâng cấp các tính năng dưới đây
Per favore, acquistate l'upgrade per ottenere le funzioni sottostanti
Lọai bỏ quảng cáo
Rimuovi tutte le pubblicità
Đặt hình nền
Inserisci lo sfondo
Xem các thông tin được liệt kê về các đồng vị
Visualizza informazioni dettagliate sugli isotopi
Xem thêm nhiều hình ảnh hơn cho mỗi nguyên tố
Visualizza più immagini per ogni elemento
‎Tùy chỉnh sự xuất hiện của bảng tuần hoàn‎
Personalizza l'aspetto della tavola periodica
Tùy chỉnh phím tắt cho việc điều hướng trang
Modifica le scorciatoie per le pagine di navigazione
* Khả dung với bản nâng cấp
* Disponibile con l'aggiornamento
Cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn hoặc đề xuất ý kiến để chúng tôi có thể làm tốt hơn
Dicci della tua esperienza o suggerisci come possiamo renderla ancora migliore
Đóng
Chiudi
Bật
Attivato
Tắt
Disattivato
Nguồn ảnh
Crediti dell'immagine
Ghi chú về phiên bản
Note sulla versione
Chủ đề
Tema
Sáng
Chiaro

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.