மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை
Elemen: Jadual Berkala Unsur
ஆவர்த்தன அட்டவணை
Jadual berkala
முகப்பு
Laman
ஒப்பிடல்
Banding
அமைப்புக்கள்
Tetapan
பட்டியல்
Senarai
மொழி பெயர்ப்பு செய்
Terjemah
மொழி பெயர்ப்பு
Penterjemahan
பயன்பாட்டைப் பற்றி
Perihal
பொது
Umum
பதிப்பு
Versi
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
Dibangunkan oleh Naveen CS
பங்களிப்பு
Kredit
தேடல்
Carian
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
Bantu terjemah aplikasi ini kepada bahasa anda
மொழி
Bahasa
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
Bahasa yang disokong
கணினி மொழி
Bahasa sistem
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
Sila mula semula aplikasi untuk menukar bahasa
தனியுரிமை விதிகள்
Dasar Privasi
இந்த ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
Aplikasi ini tidak mengambil atau menyimpan data pengguna
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
Tiada unsur yang serupa dengan carian
இதற்கான விடைகள்
Hasil carian untuk
மூலகம்
unsur
மூலகங்கள்
unsur-unsur
மதிப்பாய்வு
Kadar
எம்மை தொடர்புகொள்ளவும்
Hubungi kami
மேம்படுத்து
Naik taraf
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
Naik taraf untuk ciri tambahan
அம்சங்கள்
Ciri
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறீரா?
Suka aplikasi ini?
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 நட்சத்திர மதிப்பாய்வு செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
Kami hargai anda untuk menilai aplikasi kami 5 bintang di kedai
அனுப்பு
Hantar
கருத்தினை அனுப்பவும்
Hantar maklum balas
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
Sila beli penaiktarafan untuk mendapatkan ciri dibawah
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
Hapus semua iklan
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
Tetapkan latar belakang
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
Lihat secara terperinci maklumat pada isotop
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
Lebih lagi gambar bagi setiap unsur
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
Sesuaikan penampilan jadual berkala unsur
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
Ubah suai kunci alternatif untuk halaman
* மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
* Terdapat dengan penaiktarafan
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
Beritahu kami tentang pengalaman anda atau cadangkan cara menambah baik
மூடுங்கள்
Tutup
ஆன்
Hidup
ஆஃப் செய்யவும்
Mati
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
Kredit imej
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
Nota versi
தீம்
Tema
ஒளி
Cerah

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.