பேர்சிய மொழி
Bahasa Parsi
உரோமானிய மொழி
Bahasa Romania
சேர்பிய மொழி
Bahasa Serbia
ஸ்லோவானிய மொழி
Bahasa Slovene
ஸ்வீடன் மொழி
Bahasa Sweden
தாய்லாந்து மொழி
Bahasa Thai
உக்ரேனிய மொழி
Bahasa Ukraine
உஸ்பெகிஸ்தான் மொழி
Bahasa Uzbek
வியட்னாமிய மொழி
Bahasa Vietnam
ஆபிரிக்க மொழி
Bahasa Afrikaans
ஐஸ்லாந்து மொழி
Bahasa Iceland
ஸ்வாகிலி மொழி
Bahasa Swahili
எஸ்பெராண்டோ மொழி
Bahasa Esperanto
ஆர்மேனிய மொழி
Bahasa Armenia
இலத்தீன் மொழி
Bahasa Latin
வேல்சு மொழி
Bahasa Wales
தமிழ் மொழி
Bahasa Tamil
தெலுங்கு மொழி
Bahasa Telugu

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.