இருள்
Gelap
பின்னணி
Latar belakang
எனது வின்டோஸ் நிறத்தை பயன்படுத்தவும்
Guna warna aksen windows
பதிப்பிக்கக்கூடியவை
Cetak jadual
தரவிறக்கு
Muat turun
தேடியவை
Ditemui
கி.மு.
S.M.
மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை உங்களுக்கு தேவையான இரசாயன மூலகங்கள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது.
Unsur: Jadual Berkala Unsur menyediakan maklumat berguna dan komprehensif tentang unsur kimia dalam satu tempat.
மூலகங்கள் மேல் அழுத்துவதன் மூலம் ஒவ்வொரு மூலகத்தினதும் பண்புகள், வரலாறு, பெயரின் உருவாக்கம், படங்கள், ஆபத்துகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு போன்றவற்றை அறிக.
Ketik pada unsur untuk mengetahui lebih tentang sifat, sejarah, nama asal, gambar, aplikasi, bahaya dan rajah petala elektron setiap unsur.
பார்வைக்கு விருந்தளிக்கும் நிறமூட்டப்பட்ட அட்டவணை
Jadual berkod warna yang menarik secara visual
எளிய திரவ வடிவமைப்பு, பல தகவல்கள் கொண்டது
Reka bentuk cecair yang ringkas dan mempunyai banyak perincian
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான விளக்கமான தகவல்கள்
Penerangan terperinci setiap unsur
அனைத்து மூலகங்களையும் அரிச்சுவடி முறையில் அட்டவணை வடிவில் காண்க
Lihat senarai semua unsur dalam susunan abjad
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான இலத்திரன் நிலையமைப்பு வரைபடம்
Rajah petala elektron dan gambar setiap unsur
இரு மூலகங்களுக்குமான பண்புகளை ஒப்பிடுக
Banding sifat diantara 2 unsur
மூலகங்களின் குறியீடு, அணுவெண், பெயர் மூலம் மூலகங்களை தேடுக
Cari unsur menggunakan simbol, nombor atom atau nama
முக்கியமான சமதானிகள் பற்றிய தகவல்கள்
Maklumat terperinci pada kebanyakan isotop
விளக்கங்களுக்கு தகவல்களை உள்ளடக்கிய வலைத்தளங்களின் வலைத்தள முகவரி
Pautan laman web bermaklumat untuk pengajian
இன்டர்நெட் இல்லாமல் வேலை செய்யக்கூடியது
Berfungsi luar talian, tiada capaian internet diperlukan
இரசாயன மூலகங்களை கொண்ட கவர்ச்சிகரமான ஆவர்த்தன அட்டவணை
Jadual berkala interaktif unsur-unsur kimia
பண்புகள், வரலாறு, பெயர் உருவாக்கம், தகவல்கள், பயன்பாடுகள், சமதானிகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு, பளிங்குரு, ஆபத்துக்கள் மற்றும் பல
Sifat, sejarah, asal nama, fakta, aplikasi, isotop, konfigurasi elektronik, struktur kristal, bahaya dan banyak lagi
நெடுங்குழு
Kumpulan
கிடை வரிசை
Kala
குழு
Blok
வாங்குதளம்
Simpan
படம்
gambar
மேலதிக படங்கள்
Lebih imej
பண்புகள்
Sifat
பயன்கள்
Aplikasi
வரலாறு
Sejarah
பொதுப் பண்புகள்
Ciri-Ciri Am
இயற்பியற் பண்புகள்
Ciri-Ciri Fizikal
அணுப் பண்புகள்
Ciri-Ciri Atom
முக்கிய பயன்கள்
Aplikasi Utama
வெளி இணைப்புகள்
Pautan Penting
தோற்றம்
Penampilan
குறுக்குச்சசாவிகள்
Kekunci Pintas
கருத்துத் தெரிவிப்பு
Cadangan
மேலும்
Lebih
வடிவமைப்பு
Gaya
வலைத்தளம்
Laman web
அட்டவணை அகலம்
Kelebaran jadual
எண் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Susun mengikut nombor
பெயர் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Susun mengikut nama
குறியீடு மூலம் பட்டியல்படுத்து
Susun mengikut simbol
பெயர்
Nama
வேதிக் குறியீடு
Simbol
அணு எண்
Nombor atom
அணுவின் திணிவு
Berat atom
திணிவு எண்
Nombor jisim

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.