Elements: La Tavola Periodica
மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை
Tavola Periodica
ஆவர்த்தன அட்டவணை
Home
முகப்பு
Confronta
ஒப்பிடல்
Impostazioni
அமைப்புக்கள்
Elenco
பட்டியல்
Traduci
மொழி பெயர்ப்பு செய்
Traduzione
மொழி பெயர்ப்பு
Informazioni
பயன்பாட்டைப் பற்றி
Generale
பொது
Versione
பதிப்பு
Sviluppato da Naveen CS
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
Crediti
பங்களிப்பு
Cerca
தேடல்
Aiuta a tradurre questa app nella tua lingua
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
Lingua
மொழி
Lingue supportate
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
Lingua del sistema
கணினி மொழி
Riapri l'app per cambiare la lingua
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
Informativa sulla privacy
தனியுரிமை விதிகள்
Questa app non raccoglie ne conserva nessun dato dell'utente
இந்த ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
Nessun elemento corrisponde alla tua ricerca
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
Risultati per
இதற்கான விடைகள்
elemento
மூலகம்
elementi
மூலகங்கள்
Vota
மதிப்பாய்வு
Contattaci
எம்மை தொடர்புகொள்ளவும்
Aggiorna
மேம்படுத்து
Aggiorna per funzioni extra
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
Funzionalità
அம்சங்கள்
Ti piace la nostra app?
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறீரா?
Ci piacerebbe che tu valutassi la nostra app con 5 stelle sullo Store
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 நட்சத்திர மதிப்பாய்வு செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
Invia
அனுப்பு
Invia commenti
கருத்தினை அனுப்பவும்
Per favore, acquistate l'upgrade per ottenere le funzioni sottostanti
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
Rimuovi tutte le pubblicità
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
Inserisci lo sfondo
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
Visualizza informazioni dettagliate sugli isotopi
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
Visualizza più immagini per ogni elemento
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
Personalizza l'aspetto della tavola periodica
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
Modifica le scorciatoie per le pagine di navigazione
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
* Disponibile con l'aggiornamento
* மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
Dicci della tua esperienza o suggerisci come possiamo renderla ancora migliore
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
Chiudi
மூடுங்கள்
Attivato
ஆன்
Disattivato
ஆஃப் செய்யவும்
Crediti dell'immagine
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
Note sulla versione
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
Tema
தீம்
Chiaro
ஒளி

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.