அடர்த்தியான
அடர்த்தியான
பின்புலம்
பின்புலம்
எனது வின்டோஸ் நிறத்தை பயன்படுத்தவும்
எனது வின்டோஸ் நிறத்தை பயன்படுத்தவும்
பதிப்பிக்கக்கூடியவை
பதிப்பிக்கக்கூடியவை
தரவிறக்கு
தரவிறக்கு
தேடியவை
தேடியவை
மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை உங்களுக்கு தேவையான இரசாயன மூலகங்கள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது
மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை உங்களுக்கு தேவையான இரசாயன மூலகங்கள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது
மூலகங்கள் மேல் அழுத்துவதன் மூலம் ஒவ்வொரு மூலகத்தினதும் பண்புகள், வரலாறு, பெயரின் உருவாக்கம், படங்கள், ஆபத்துகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு போன்றவற்றை அறிக
மூலகங்கள் மேல் அழுத்துவதன் மூலம் ஒவ்வொரு மூலகத்தினதும் பண்புகள், வரலாறு, பெயரின் உருவாக்கம், படங்கள், ஆபத்துகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு போன்றவற்றை அறிக
பார்வைக்கு விருந்தளிக்கும் நிறமூட்டப்பட்ட அட்டவணை
பார்வைக்கு விருந்தளிக்கும் நிறமூட்டப்பட்ட அட்டவணை
எளிய திரவ வடிவமைப்பு, பல தகவல்கள் கொண்டது
எளிய திரவ வடிவமைப்பு, பல தகவல்கள் கொண்டது
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான விளக்கமான தகவல்கள்
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான விளக்கமான தகவல்கள்
அனைத்து மூலகங்களையும் அரிச்சுவடி முறையில் அட்டவணை வடிவில் காண்க
அனைத்து மூலகங்களையும் அரிச்சுவடி முறையில் அட்டவணை வடிவில் காண்க
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான இலத்திரன் நிலையமைப்பு வரைபடம்
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான இலத்திரன் நிலையமைப்பு வரைபடம்
இரு மூலகங்களுக்குமான பண்புகளை ஒப்பிடுக
இரு மூலகங்களுக்குமான பண்புகளை ஒப்பிடுக
மூலகங்களின் குறியீடு, அணுவெண், பெயர் மூலம் மூலகங்களை தேடுக
மூலகங்களின் குறியீடு, அணுவெண், பெயர் மூலம் மூலகங்களை தேடுக
முக்கியமான சமதானிகள் பற்றிய தகவல்கள்
முக்கியமான சமதானிகள் பற்றிய தகவல்கள்
விளக்கங்களுக்கு தகவல்களை உள்ளடக்கிய வலைத்தளங்களின் வலைத்தள முகவரி
விளக்கங்களுக்கு தகவல்களை உள்ளடக்கிய வலைத்தளங்களின் வலைத்தள முகவரி
இன்டர்நெட் இல்லாமல் வேலை செய்யக்கூடியது
இன்டர்நெட் இல்லாமல் வேலை செய்யக்கூடியது
இரசாயன மூலகங்களை கொண்ட கவர்ச்சிகரமான ஆவர்த்தன அட்டவணை
இரசாயன மூலகங்களை கொண்ட கவர்ச்சிகரமான ஆவர்த்தன அட்டவணை
பண்புகள், வரலாறு, பெயர் உருவாக்கம், தகவல்கள், பயன்பாடுகள், சமதானிகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு, பளிங்குரு, ஆபத்துக்கள் மற்றும் பல
பண்புகள், வரலாறு, பெயர் உருவாக்கம், தகவல்கள், பயன்பாடுகள், சமதானிகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு, பளிங்குரு, ஆபத்துக்கள் மற்றும் பல
நெடுங்குழு
நெடுங்குழு
கிடை வரிசை
கிடை வரிசை
குழு
குழு
வாங்குதளம்
வாங்குதளம்
படம்
படம்
மேலதிக படங்கள்
மேலதிக படங்கள்
பண்புகள்
பண்புகள்
பயன்கள்
பயன்கள்
வரலாறு
வரலாறு
பொதுப் பண்புகள்
பொதுப் பண்புகள்
இயற்பியற் பண்புகள்
இயற்பியற் பண்புகள்
அணுப் பண்புகள்
அணுப் பண்புகள்
முக்கிய பயன்கள்
முக்கிய பயன்கள்
வெளி இணைப்புகள்
வெளி இணைப்புகள்
தோற்றம்
தோற்றம்
குறுக்குச்சசாவிகள்
குறுக்குச்சசாவிகள்
கருத்துத் தெரிவிப்பு
கருத்துத் தெரிவிப்பு
மேலும்
மேலும்
வடிவமைப்பு
வடிவமைப்பு
வலைத்தளம்
வலைத்தளம்
அட்டவணை அகலம்
அட்டவணை அகலம்
எண்களின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
எண்களின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
பெயர் மூலம் பட்டியல்படுத்து
பெயர் மூலம் பட்டியல்படுத்து
குறியீட்டின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
குறியீட்டின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
பெயர்
பெயர்
வேதிக் குறியீடு
வேதிக் குறியீடு
அணு எண்
அணு எண்
அணுவின் திணிவு
அணுவின் திணிவு
திணிஇவெண்
திணிஇவெண்

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.