தனிம வகை
دسته
நிறம்
رنگ
கதிர்ப்பு
رادیو اکتیو
படிக அமைப்பு
ساختار کریستالی
நிலை
جنس
அடர்த்தி
چگالی
உருகுநிலை
نقطه ذوب
கொதிநிலை
نقطه جوش
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
ظرفیت گرمایی ویژه
உருகலின் வெப்ப ஆற்றல்
گرمای همجوشی
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
گرمای تبخیر
அணுவாரை
شعاع اتمی
பங்கீட்டு ஆரை
شعاع کووالانسی
வான்டர் வாலின் ஆரை
شعاع واندروالسی
மின்னெதிர்த்தன்மை
الکترونگاتیویته
பாலிங் அளவையில்
درجه پاولینگ
அயனாக்கல் சக்தி
پتانسیل یونیزاسیون
அணுவின் கனவளவு
حجم اتمی
வெப்ப கடத்துத் திறன்
رسانایی گرما
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
حالات اکسید شدن
வெப்பநிலை
دما
செல்சியசு
سلسیوس
பாரன்ஃகைட்
فارانهایت
கி.கி/மீ<sup>3</sup>
g/cm<sup>3</sup>
கி.யூல்/மோல்
kJ/mol
மின்கடத்துதிறன்
مقاومت ویژه الکتریکی
காந்த வரிசைப்படுத்தல்
مرتب‌سازی مغناطیسی
பரும தகைமை
مدول حجمی (تراکمی)
பாய்சான் விகிதம்
نسبت پواسون
CAS எண்
شماره ثبت سی‌ای‌اس
எதிர்மின்னி அமைப்பு
ساختار الکترونی
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
الکترون های هر لایه
சமதானிகள்
ایزوتوپ ها
நிலையான சமதானிகள்
ایزوتوپ های پایدار
நிலையற்ற சமதானிகள்
ایزوتوپ های ناپایدار
அட்டவணைகள்
جدول ها
கரைதிறன் அட்டவணை
نمودار انحلال پذیری
கரையக்கூடியது
محلول
சிறிதளவு கரையக்கூடியது
کم محلول
கரைக்க முடியாதது
نامحلول
பெறமுடியவில்லை
خارج از دسترس
நீருடன் தாக்கமுறும்
واکنش می دهد با آب

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.