பேர்சிய மொழி
Perština
உரோமானிய மொழி
Rumunština
சேர்பிய மொழி
Srbština
ஸ்லோவானிய மொழி
Slovinština
ஸ்வீடன் மொழி
Švédština
தாய்லாந்து மொழி
Thajština
உக்ரேனிய மொழி
Ukrajinština
உஸ்பெகிஸ்தான் மொழி
Uzbečtina
வியட்னாமிய மொழி
Vietnamština
ஆபிரிக்க மொழி
Afrikánština
ஐஸ்லாந்து மொழி
Islandština
ஸ்வாகிலி மொழி
Svahilština
எஸ்பெராண்டோ மொழி
Esperanto
ஆர்மேனிய மொழி
Arménština

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.