Elements: The Periodic Table
Prvky: Periodická Tabulka
Periodic Table
Periodická Tabulka
Home
Domů
Compare
Porovnat
Settings
Nastavení
List
Seznam
Translate
Přeložit
Translation
Překlad
About
O aplikaci
General
Obecně
Version
Verze
Developed by Naveen CS
Vyvinuto Naveen CS
Credits
Poděkování
Search
Hledat
Help translate this app to your language
Pomozte nám přeložit tuto aplikaci do Vašeho jazyka
Language
Jazyk
Supported Languages
Podporované jazyky
System Language
Systémový jazyk
Please restart the app to switch language
Pro změnu jazyk restartujte aplikaci
Privacy Policy
Ochrana osobních údajů
This app does not collect or store any user data
Tato aplikace neshromažďuje ani nemění uživatelská data
No elements match your search
Nenalezen žádný prvek
Results for
Výsledky pro dotaz
element
prvek
elements
prvky
Rate
Hodnotit
Contact us
Kontaktujte nás
Upgrade
Upgrade
Upgrade for extra features
Upgradujte pro další funkce
Features
Funkce
Enjoying the app?
Líbí se Vám aplikace?
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Budeme rádi, když nám dáte 5 hvězdiček v aplikaci Store
Send
Odeslat
Send Feedback
Odeslat zpětnou vazbu
Please purchase the upgrade to get the below features
Prosím upgradujte pro získání těchto funkcí
Remove all ads
Odebrat všechny reklamy
Set the background
Nastavit pozadí
View detailed information on isotopes
Zobrazit detailní informace izotopů
View more images for each element
Zobrazit více obrázků pro daný prvek
Customize the appearance of the periodic table
Přizpůsobit vzhled periodické tabulky
Modify the shortcut keys for the page navigation
Upravit zkratky pro ovládání stránek
* Available with the upgrade
* Dostupné pouze po upgradu
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Řekněte nám o svých zkušenostech nebo návrhů, kterými bychom se mohli zlepšit
Close
Zavřít
On
Zapnuto
Off
Vypnuto
Image Credits
Autorská práva obrázku
Version Notes
Poznámky k verzi
Theme
Motiv
Light
Světlý

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.