Grundämnen: Det Periodiska Systemet
Elements: The Periodic Table
Periodiska Systemet
Periodic Table
Hem
Home
Komparera
Compare
Inställningar
Settings
Lista
List
Översätt
Translate
Översättning
Translation
Om
About
Allmän
General
Version
Version
Utvecklad av Naveen CS
Developed by Naveen CS
Tack
Credits
Sök
Search
Hjälp översätt denna app till ditt eget språk!
Help translate this app to your language
Språk
Language
Språk som stöds
Supported Languages
Systemet språk
System Language
Starta om appen för att byta språk
Please restart the app to switch language
Sekretesspolicy
Privacy Policy
Den här appen samlar inte in eller lagrar någon användardata
This app does not collect or store any user data
Inga grundämnen matchar din sökning
No elements match your search
Resultat för
Results for
grundämne
element
grundämnen
elements
Betyg
Rate
Kontakta oss
Contact us
Uppgradering
Upgrade
Uppgradera för extra funktioner
Upgrade for extra features
Funktioner
Features
Njuter du av appen?
Enjoying the app?
Vi skulle verkligen gilla om du gav vår app en femma
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Skicka
Send
Skicka feedback
Send Feedback
Vänligen köp uppgraderingen för att få följande funktioner
Please purchase the upgrade to get the below features
Ta bort alla annonser
Remove all ads
Välj bakgrund
Set the background
Visa detaljerad information om isotoper
View detailed information on isotopes
Visa fler bilder för varje grundämne
View more images for each element
Anpassa utseendet på den periodiska tabellen
Customize the appearance of the periodic table
Ändra genvägarna för sidnavigering
Modify the shortcut keys for the page navigation
* Tillgängligt med uppgradering
* Available with the upgrade
Berätta om din upplevelse eller föreslå hur vi kan göra den ännu bättre
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Stänga
Close
On
Av
Off
Bildkrediter
Image Credits
Versionskommentarer
Version Notes
Tema
Theme
Ljust
Light

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.