Talaang peryodiko
Periodic Table
Ipagkumpara
Compare
Mga setting
Settings
Talaan
List
Isalin
Translate
Pagsasalin
Translation
Tungkol sa
About
Bersyon
Version
Tulungan na I-salin ang app sa iyong wika
Help translate this app to your language
Wika
Language
Sinusuportahang wika
Supported Languages
Wika ng sistema
System Language
Patakaran sa Privacy
Privacy Policy
Mga resulta para sa
Results for
Makipag-ugnayan sa amin
Contact us
Mga Tampok
Features
Nagugustuhan mo ba ang app?
Enjoying the app?
Ipadala
Send
Magpadala ng feedback
Send Feedback
Maaari po bang sabihin sa amin ang tungkol sa iyong karanasan o magmungkahi kung paano namin maaaring gawin itong mas mahusay
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Naka-on
On
Naka-off
Off
Mga note tungkol sa bersyon
Version Notes

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.