Elementet: Tabelën periodike
Elements: The Periodic Table
Tabelën periodike
Periodic Table
Shtëpi
Home
Krahasim
Compare
Cilësimet
Settings
Listë
List
Përkthej
Translate
Përkthim
Translation
Rreth
About
I përgjithshëm
General
Versioni
Version
Gjuha e mbështetur
Supported Languages
Rezultatet për
Results for
Na kontaktoni
Contact us
Tiparet
Features
Dërgo
Send
Dërgo reagimet
Send Feedback
Aktiv
On
Joaktiv
Off
Shënimet e versionit
Version Notes

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.