Elements: La Taula Periòdica
Elements: The Periodic Table
Taula Periòdica
Periodic Table
Casa
Home
Comparar
Compare
Configuració
Settings
Llista
List
Traduir
Translate
Traducció
Translation
Quant a
About
General
General
Versió
Version
Desenvolupat per Naveen Cs
Developed by Naveen CS
Crèdits
Credits
Cerca
Search
Ajuda'ns a traduir aquesta aplicació per al seu idioma
Help translate this app to your language
Idioma
Language
Idioma compatible
Supported Languages
Idioma del sistema
System Language
Per favor, reinicie l'aplicació per a cambiar l'idioma
Please restart the app to switch language
Política de Privadesa
Privacy Policy
Aquesta aplicació no recull ni emmagatzema ninguna dada d'usuari
This app does not collect or store any user data
No hi ha elements que satifaguen els seus criteris de cerca
No elements match your search
Resultats per a
Results for
element
element
elements
elements
Valoració
Rate
Contacte
Contact us
Millorar
Upgrade
Actualitzar a funcions addicionals
Upgrade for extra features
Característiques
Features
Gaudint de l'aplicació?
Enjoying the app?
L'agradaria la nostra taxa d'aplicació 5 estrel·les a la botiga
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Envia
Send
Envieu suggeriments
Send Feedback
Per favor, adquireixi l'actualització per a obtindre les característiques a continuació
Please purchase the upgrade to get the below features
Eliminar tots els anuncis
Remove all ads
Definir fons de pantalla
Set the background
Veure informació detallada sobre els isòtops
View detailed information on isotopes
Veure les imatges per cada element
View more images for each element
Personalitza l'apariència de la taula periòdica
Customize the appearance of the periodic table
Modifiqueu les tecles de mètode abreviat per a la navegació de la pàgina
Modify the shortcut keys for the page navigation
* Disponible amb la millora
* Available with the upgrade
Parli'ns de la seva experiència o suggereixi com podem fer-ho millor
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Cerca
Close
Activat
On
Desactivat
Off
Crèdits de les imatges
Image Credits
Notes de la versió
Version Notes
Tema
Theme
Lleuger
Light

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.