தனிம வகை
Категорія
நிறம்
Колір
கதிர்ப்பு
Радіоактивний
படிக அமைப்பு
Кристалічна Структура
நிலை
Фаза
அடர்த்தி
Густина
உருகுநிலை
Температура плавлення
கொதிநிலை
Температура кипіння
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
Питома теплоїмність
உருகலின் வெப்ப ஆற்றல்
Теплота плавлення
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
Теплота випаровування
அணுவாரை
Радіус атома
பங்கீட்டு ஆரை
Ковалентний радіус
வான்டர் வாலின் ஆரை
Радіус Ван дер Вальса
மின்னெதிர்த்தன்மை
Електронегативність
பாலிங் அளவையில்
Шкала Пауля
அயனாக்கல் சக்தி
іонізаційний потенціал
அணுவின் கனவளவு
Молярний об'єм
வெப்ப கடத்துத் திறன்
Теплопровідність
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
Ступені окиснення
வெப்பநிலை
Температура
செல்சியசு
Цельсія
பாரன்ஃகைட்
Фаренгейта
கி.கி/மீ<sup>3</sup>
г/см<sup>3</sup>
கி.யூல்/மோல்
кДж/моль
மின்கடத்துதிறன்
Електричний опір
காந்த வரிசைப்படுத்தல்
Магнітний порядок
பரும தகைமை
Об'ємний модуль
பாய்சான் விகிதம்
Коефіцієнт Пуассона
CAS எண்
Номер CAS
எதிர்மின்னி அமைப்பு
Електронна конфігурація
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
Електронні оболонки
சமதானிகள்
Ізотопи
நிலையான சமதானிகள்
Стабільні ізотопи
நிலையற்ற சமதானிகள்
Нестабільні ізотопи
அட்டவணைகள்
Таблиці
கரைதிறன் அட்டவணை
Графік розчинності
கரையக்கூடியது
Розчинний
சிறிதளவு கரையக்கூடியது
Мало розчинний
கரைக்க முடியாதது
Нерозчинний
பெறமுடியவில்லை
Недоступно
நீருடன் தாக்கமுறும்
Реагує з водою

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.