இருள்
Темна
பின்னணி
Фон
எனது வின்டோஸ் நிறத்தை பயன்படுத்தவும்
Використати колір Windows
பதிப்பிக்கக்கூடியவை
Роздруківки
தரவிறக்கு
Завантажити
தேடியவை
Відкрито
கி.மு.
до н. е.
மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை உங்களுக்கு தேவையான இரசாயன மூலகங்கள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது.
Елементи: Періодична таблиця надає повну та корисну інформацію про хімічні елементи, все в одному місці.
மூலகங்கள் மேல் அழுத்துவதன் மூலம் ஒவ்வொரு மூலகத்தினதும் பண்புகள், வரலாறு, பெயரின் உருவாக்கம், படங்கள், ஆபத்துகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு போன்றவற்றை அறிக.
Натисніть на елемент, щоб дізнатися більше про властивості, історю, ім'я походження, зображення, додатки, небезпеки і електронної оболонки діаграми кожного елемента.
பார்வைக்கு விருந்தளிக்கும் நிறமூட்டப்பட்ட அட்டவணை
Візуально приємний колір, редактора коду
எளிய திரவ வடிவமைப்பு, பல தகவல்கள் கொண்டது
Проста конструкція рідини і має багато деталей
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான விளக்கமான தகவல்கள்
Детальний опис для кожного елемента
அனைத்து மூலகங்களையும் அரிச்சுவடி முறையில் அட்டவணை வடிவில் காண்க
Перегляд списку всіх елементів в алфавітному порядку
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான இலத்திரன் நிலையமைப்பு வரைபடம்
Схема електронної оболонки та зображення для кожного елемента
இரு மூலகங்களுக்குமான பண்புகளை ஒப்பிடுக
Порівняння властивостей 2-х елементів
மூலகங்களின் குறியீடு, அணுவெண், பெயர் மூலம் மூலகங்களை தேடுக
Пошук елементів, використовуючи їх символ, номер атома або ім'я
முக்கியமான சமதானிகள் பற்றிய தகவல்கள்
Більш детальна інформація про основні ізотопів
விளக்கங்களுக்கு தகவல்களை உள்ளடக்கிய வலைத்தளங்களின் வலைத்தள முகவரி
Посилання на інформаційні веб-сайти для подальшого вивчення
இன்டர்நெட் இல்லாமல் வேலை செய்யக்கூடியது
Працює в автономному режимі, не потрібне підключення до Інтернету
இரசாயன மூலகங்களை கொண்ட கவர்ச்சிகரமான ஆவர்த்தன அட்டவணை
Інтерактивна періодична таблиця хімічних елементів
பண்புகள், வரலாறு, பெயர் உருவாக்கம், தகவல்கள், பயன்பாடுகள், சமதானிகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு, பளிங்குரு, ஆபத்துக்கள் மற்றும் பல
Властивості, історія, походження назви, факти, застосування, ізотопи, електронна конфігурація, кристалічна структура, небезпеки і навіть більше
நெடுங்குழு
Група
கிடை வரிசை
Період
குழு
Блок
வாங்குதளம்
Магазин
படம்
Зображення
மேலதிக படங்கள்
Більше зображень
பண்புகள்
Властивості
பயன்கள்
Застосування
வரலாறு
Історія
பொதுப் பண்புகள்
Загальні Властивості
இயற்பியற் பண்புகள்
Фізичні Властивості
அணுப் பண்புகள்
Властивості Атома
முக்கிய பயன்கள்
Застосування
வெளி இணைப்புகள்
Важливе Посилання
தோற்றம்
Зовнішній вигляд
குறுக்குச்சசாவிகள்
Комбінації клавіш
கருத்துத் தெரிவிப்பு
Пропозиції
மேலும்
Додатково
வடிவமைப்பு
Стиль
வலைத்தளம்
Веб-сайт
அட்டவணை அகலம்
Ширина таблиці
எண் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Сортувати за номером
பெயர் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Сортувати за ім'ям
குறியீடு மூலம் பட்டியல்படுத்து
Сортувати за символами
பெயர்
Назва
வேதிக் குறியீடு
Символ
அணு எண்
Атомний номер
அணுவின் திணிவு
Атомна маса
திணிவு எண்
Масове число

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.