அடர்த்தியான
Tamna
பின்புலம்
Pozadina
எனது வின்டோஸ் நிறத்தை பயன்படுத்தவும்
Koristi boju isticanja sustava Windows
பதிப்பிக்கக்கூடியவை
Ispis
தரவிறக்கு
Preuzimanje
தேடியவை
Otkriven
மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை உங்களுக்கு தேவையான இரசாயன மூலகங்கள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது
Aplikacija Elementi: Periodni sustav pruža sveobuhvatne i korisne informacije o kemijskim elementima na jednom mjestu.
மூலகங்கள் மேல் அழுத்துவதன் மூலம் ஒவ்வொரு மூலகத்தினதும் பண்புகள், வரலாறு, பெயரின் உருவாக்கம், படங்கள், ஆபத்துகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு போன்றவற்றை அறிக
Kliknite na element kako biste saznali više o njegovim svojstvima, povijesti, porijeklu njegova imena, primjenama i opasnostima te kako biste vidjeli slike i dijagram elektronskih ljuski.
பார்வைக்கு விருந்தளிக்கும் நிறமூட்டப்பட்ட அட்டவணை
Obojana, vizualno zadovoljavajuća tablica
எளிய திரவ வடிவமைப்பு, பல தகவல்கள் கொண்டது
Jednostavan, fluidan dizajn, a sadrži i puno detalja
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான விளக்கமான தகவல்கள்
Detaljan opis svakog elementa
அனைத்து மூலகங்களையும் அரிச்சுவடி முறையில் அட்டவணை வடிவில் காண்க
Prikaz popisa svih elemenata u abecednom redu
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான இலத்திரன் நிலையமைப்பு வரைபடம்
Dijagram elektronskih ljuski i slika za svaki element
இரு மூலகங்களுக்குமான பண்புகளை ஒப்பிடுக
Usporedba svojstava dva elementa
மூலகங்களின் குறியீடு, அணுவெண், பெயர் மூலம் மூலகங்களை தேடுக
Pretraživanje elemenata po simbolu, atomskom broju ili imenu
முக்கியமான சமதானிகள் பற்றிய தகவல்கள்
Detaljne informacije o glavnim izotopima
விளக்கங்களுக்கு தகவல்களை உள்ளடக்கிய வலைத்தளங்களின் வலைத்தள முகவரி
Poveznice do informativnih stranica za daljnje proučavanje
இன்டர்நெட் இல்லாமல் வேலை செய்யக்கூடியது
Radi bez internetske veze
இரசாயன மூலகங்களை கொண்ட கவர்ச்சிகரமான ஆவர்த்தன அட்டவணை
Interaktivni periodni sustav kemijskih elemenata
பண்புகள், வரலாறு, பெயர் உருவாக்கம், தகவல்கள், பயன்பாடுகள், சமதானிகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு, பளிங்குரு, ஆபத்துக்கள் மற்றும் பல
Svojstva, povijest, porijeklo imena, činjenice, primjene, izotopi, elektronska konfiguracija, kristalna struktura, opasnosti i više
நெடுங்குழு
Skupina
கிடை வரிசை
Perioda
குழு
Blok
வாங்குதளம்
Trgovina
படம்
Slika
மேலதிக படங்கள்
Više slika
பண்புகள்
Svojstva
பயன்கள்
Primjene
வரலாறு
Povijest
பொதுப் பண்புகள்
Opća svojstva
இயற்பியற் பண்புகள்
Fizikalna svojstva
அணுப் பண்புகள்
Atomska svojstva
முக்கிய பயன்கள்
Glavne uporabe
வெளி இணைப்புகள்
Važni linkovi
தோற்றம்
Izgled
குறுக்குச்சசாவிகள்
Prečaci
கருத்துத் தெரிவிப்பு
Prijedlozi
மேலும்
Više
வடிவமைப்பு
Stil
வலைத்தளம்
Web-mjesto
அட்டவணை அகலம்
Širina tablice
எண்களின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Poredaj po broju
பெயர் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Poredaj po imenu
குறியீட்டின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Poredaj po simbolu
பெயர்
Naziv
வேதிக் குறியீடு
Simbol
அணு எண்
Atomski broj
அணுவின் திணிவு
Relativna atomska masa
திணிஇவெண்
Maseni broj

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.