Elements: The Periodic Table
Elementi: Periodni sustav
Periodic Table
Periodni sustav
Home
Početna stranica
Compare
Usporedba
Settings
Postavke
List
Popis
Translate
Prevedite
Translation
Prevođenje
About
O nama
General
Općenito
Version
Verzija
Developed by Naveen CS
Razvijeno od strane Naveen CS-a
Credits
Zasluge
Search
Pretraživanje
Help translate this app to your language
Pomozite prevesti ovu aplikaciju na vaš jezik
Language
Jezik
Supported Languages
Podržani jezici
System Language
Jezik sustava
Please restart the app to switch language
Molimo ponovno pokrenite aplikaciju kako biste promijenili jezik
Privacy Policy
Pravila o privatnosti
This app does not collect or store any user data
Ova aplikacija ne prikuplja i ne pohranjuje nikakve korisničke podatke
No elements match your search
Nijedan element ne odgovara vašem pretraživanju
Results for
Rezultati za
element
element
elements
elementi
Rate
Ocijenite
Contact us
Obratite nam se
Upgrade
Nadogradnja
Upgrade for extra features
Nadogradite aplikaciju za dodatne značajke
Features
Značajke
Enjoying the app?
Uživate u aplikaciji?
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Voljeli bismo da našu aplikaciju ocijenite s 5 zvjezdica
Send
Pošalji
Send Feedback
Slanje povratnih informacija
Please purchase the upgrade to get the below features
Molimo kupite nadogradnju kako biste dobili sljedeće značajke
Remove all ads
Uklonite sve oglase
Set the background
Postavljanje pozadine
View detailed information on isotopes
Prikaz detaljnih informacija o izotopima
View more images for each element
Prikaz više slika svakog elementa
Customize the appearance of the periodic table
Prilagođavanje izgleda periodnog sustava
Modify the shortcut keys for the page navigation
Promjena tipkovnih prečaca za navigaciju
* Available with the upgrade
* Dostupno s nadogradnjom
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Podijelite s nama svoje iskustvo ili predložite kako aplikaciju možemo učiniti još boljom
Close
Zatvori
On
Uključeno
Off
Isključeno
Image Credits
Izvor slike
Version Notes
Napomene o verziji
Theme
Tema
Light
Svijetla

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.