பேர்சிய மொழி
Persiska
உரோமானிய மொழி
Rumänska
சேர்பிய மொழி
Serbiska
ஸ்லோவானிய மொழி
Slovenska
ஸ்வீடன் மொழி
Svenska
தாய்லாந்து மொழி
Thai
உக்ரேனிய மொழி
Ukrainska
உஸ்பெகிஸ்தான் மொழி
Uzbekiska
வியட்னாமிய மொழி
Vietnamesiska
ஆபிரிக்க மொழி
Afrikaans
ஐஸ்லாந்து மொழி
Isländska
ஸ்வாகிலி மொழி
Swahili
எஸ்பெராண்டோ மொழி
Esperanto
ஆர்மேனிய மொழி
Armeniska

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.