அடர்த்தியான
Қараңғы
பின்புலம்
Фон
எனது வின்டோஸ் நிறத்தை பயன்படுத்தவும்
Windows жүйесінің түсін қолдану
பதிப்பிக்கக்கூடியவை
No translations found
தரவிறக்கு
No translations found
தேடியவை
Ашылулар
மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை உங்களுக்கு தேவையான இரசாயன மூலகங்கள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது
No translations found
மூலகங்கள் மேல் அழுத்துவதன் மூலம் ஒவ்வொரு மூலகத்தினதும் பண்புகள், வரலாறு, பெயரின் உருவாக்கம், படங்கள், ஆபத்துகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு போன்றவற்றை அறிக
No translations found
பார்வைக்கு விருந்தளிக்கும் நிறமூட்டப்பட்ட அட்டவணை
No translations found
எளிய திரவ வடிவமைப்பு, பல தகவல்கள் கொண்டது
No translations found
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான விளக்கமான தகவல்கள்
No translations found
அனைத்து மூலகங்களையும் அரிச்சுவடி முறையில் அட்டவணை வடிவில் காண்க
No translations found
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான இலத்திரன் நிலையமைப்பு வரைபடம்
No translations found
இரு மூலகங்களுக்குமான பண்புகளை ஒப்பிடுக
No translations found
மூலகங்களின் குறியீடு, அணுவெண், பெயர் மூலம் மூலகங்களை தேடுக
No translations found
முக்கியமான சமதானிகள் பற்றிய தகவல்கள்
No translations found
விளக்கங்களுக்கு தகவல்களை உள்ளடக்கிய வலைத்தளங்களின் வலைத்தள முகவரி
No translations found
இன்டர்நெட் இல்லாமல் வேலை செய்யக்கூடியது
No translations found
இரசாயன மூலகங்களை கொண்ட கவர்ச்சிகரமான ஆவர்த்தன அட்டவணை
No translations found
பண்புகள், வரலாறு, பெயர் உருவாக்கம், தகவல்கள், பயன்பாடுகள், சமதானிகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு, பளிங்குரு, ஆபத்துக்கள் மற்றும் பல
No translations found
நெடுங்குழு
Топ
கிடை வரிசை
Период
குழு
Блок
வாங்குதளம்
No translations found
படம்
No translations found
மேலதிக படங்கள்
No translations found
பண்புகள்
No translations found
பயன்கள்
No translations found
வரலாறு
No translations found
பொதுப் பண்புகள்
No translations found
இயற்பியற் பண்புகள்
No translations found
அணுப் பண்புகள்
Атом қасиеті
முக்கிய பயன்கள்
No translations found
வெளி இணைப்புகள்
No translations found
தோற்றம்
No translations found
குறுக்குச்சசாவிகள்
No translations found
கருத்துத் தெரிவிப்பு
No translations found
மேலும்
Көбірек көрсету
வடிவமைப்பு
No translations found
வலைத்தளம்
Веб-торабы
அட்டவணை அகலம்
No translations found
எண்களின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
No translations found
பெயர் மூலம் பட்டியல்படுத்து
No translations found
குறியீட்டின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
No translations found
பெயர்
Атауы
வேதிக் குறியீடு
Символ
அணு எண்
No translations found
அணுவின் திணிவு
Атомдық масса
திணிஇவெண்
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.